Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8 Tiết 17- Tim và mạch máu (Giải bài 1,2 trang 57 Sinh...

Tiết 17- Tim và mạch máu (Giải bài 1,2 trang 57 Sinh học 8 )

CHIA SẺ

Tiết 17- Tim và mạch máu: Giải bài tập 1,2 trang 57 sách giáo khoa Sinh học lớp 8.

Bài 1: Hãy điền chú thích thay cho các số 1, 2, 3 để chỉ các thành phần cấu tạo của tim vào hình bên (sơ đồ cấu tạo trong của tim).

Hình 17-4. Sơ đồ cấu tạo trong của tim
1. tĩnh mạch chủ trên

2. tâm nhĩ phải

3. van động mạch chủ

4. van nhĩ – thất

5. tĩnh mạch chủ dưới

6. động mạch chủ

7. động mạch phổi

8. tĩnh mạch phổi

9. tâm nhĩ trái

10. tâm thất trái

11. vách liên thất


Bài 2: Điền vào bảng 17-2

Bảng 17-2. Hoạt động của các van trong sự vận chuyển máu

Các pha trong chu kì tim Hoạt động của van trong các pha Sự vận chuyển của máu
Van nhĩ – thất Van động mạch
Pha nhĩ co
Pha thất co
Pha dãn chung

Đáp án  bài 2:

Các pha trong chu kì tim Hoạt động của van trong các pha Sự vận chuyển của máu
Van nhĩ – thất Van động mạch
Pha nhĩ co  Mở  Đóng  Từ tâm nhĩ vào tâm thất
Pha thất co  Đóng  Mở  Từ tâm thất vào động mạch
Pha dãn chung  Mở  Đóng  Từ tĩnh mạch vào tâm nhĩ rồi vào tâm thất

 

CHIA SẺ