Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Bộ 3 đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán tuyển chọn hay nhất 2016 – 2017

Bộ 3 đề thi học kì 1 môn Toán 7 tuyển chọn dành cho các em ôn tập: Cho ∆ABC (góc A = 900). Kẻ đường cao AH. Trên tia đối của tia HA lấy điểm K sao cho HK = HA.

BỘ 3 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 7

ĐỀ 1.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: . Chọn và ghi vào bài làm chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng.

1Kết quả của phép tính: 

2: Kết quả nào sau đây là sai:

3: Nếu √x = 12 thì x bằng :
A. 12    
B.36    
C.144   D.√12

4: Với a//b và hình vẽ bên số đo của góc B1 là:

A. B1= 1400 B.B1= 1300
C.B1= 500 D.Một kết quả khác

5: Ba góc của một tam giác có thể là :         

   A.  200 , 600 , 800 ;  
B.700 , 500 , 900 ;
C.   1000 , 800 , 00 ; D.1200 , 400 , 200

6: Giả thiết nào dưới đây suy ra được ΔMNP = ΔABC

A.  góc M = góc A; góc N = góc B, góc P = góc C B.góc M = góc A; MP=AB ; NP=BC
C.góc M = góc A; MN =AB; MP = AC D.góc M = góc A; MN =AB; NP = BC

 

II.Tự Luận

Bài 1: Thực hiện phép tính:

Bài 2: Tìm x biết:

d) (x – 3)(4 – 5x) = 0

Bài 3:   Hai đội máy cày làm hai khối lượng công việc như nhau. Để hoàn thành công việc, đội thứ nhất làm trong 6 ngày, đội thứ 2 làm trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có mấy máy cày biết rằng đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ hai 4 máy.

Bài 4 :

Cho ∆ABC (góc A = 900). Kẻ đường cao AH. Trên tia đối của tia HA lấy điểm K sao cho HK = HA.

Chứng minh :       a)      ∆ABH =∆ KBH

Advertisements (Quảng cáo)

b)     CB là tia phân giác của góc ACK

c)     Góc BAK = góc BCK


Đề 2.

I- Trắc nghiệm khách quan (2 điểm):  Chọn đáp án đúng:

1. Giá trị x thoả mãn đẳng thức  x3 = – 27 là

A.  – 2; B.  2; C.  3; D.  – 3.

2. Cho hàm số y = – 3x2. Khi đó f( – 2) bằng:

A.  – 12; B. 12; C. 6; D. – 6;

3. Nếu √x = 9 thì x bằng:

A. 9; B. 3; C. 18; D. 81.

4. Cho 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng, số cặp góc đồng vị được tạo thành là:

A. 2; B. 3; C. 4; D. 6.

5. Cho ΔABC vuông ở A, góc ABC = 600. Gọi CM là tia phân giác của góc ACB ( M ∈ AB). Số đo  góc AMC bằng:

A. 300; B. 600; C. 750; D. 150.
6. Cho hình vẽ.

 

Số cặp tam giác bằng nhau trong hình bên là:

  A. 4;                     B. 3;

  C. 6;                     D. 5.

 

II- Tự Luận:

Bài 1: Tìm x:

Bài 2: Thực hiện phép tính ( hợp lí nếu có thể):

Bài 3:  a) Ba lớp 7A, 7B, 7C đi lao động trồng cây; biết số cây trồng của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 8; 9; 10 và lớp 7A trồng ít hơn lớp 7B là 5 cây. Tính số cây trồng của mỗi lớp?

Advertisements (Quảng cáo)

b) Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính  f(1); f(2); f(3); f(4).

Bài 4: Cho ΔABC  biết  góc B = 600; góc C = 400 .Trên tia BA lấy điểm D sao cho BC = BD.

Nối C với D, tia phân giác của  góc B cắt cạnh AC, DC lần lượt ở E và I.

a.Tính góc A của tam giác ABC.

b.Chứng minh : ΔBED = ΔBEC

c.Chứng minh : ΔIED = ΔIEC


Đề 3

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Em hãy chọn đáp án đúng.

1) Đường thẳng a song song với đường thẳng b, đường thẳng c cắt đường thẳng a theo một góc 900 . Vậy :

A. Đường thẳng c sẽ song song với đường thẳng b

B.Đường thẳng c sẽ vuông góc với đường thẳng b

C.Đường thẳng c sẽ không cắt đường thẳng b

D.  Đường thẳng c sẽ không vuông góc với đường thẳng b

2) Nếu √(x+1)  = 2 thì x2 bằng :

A. 9  ;         B.  3  ;         C.  81          ;         D.  27

3) Cho hàm số  y = f(x) = 2x2 + 3 ta có :

A. f(0) = 5 ;         B.  f(1) = 7  ;         C.  f(-1) = 1 ;         D.  f(-2) = 11

4) Chọn câu trả lời đúng nhất :

Cho hình bên biết AB = CD ; AD = BC thì :

A. góc A = góc C

B.AB// CD ;   AD//BC

C.Cả A, B đều đúng

D.Cả A, B đều sai

II. TỰ LUẬN:

Bài 1: Thực hiện phép tính:

Bài 2: Tìm x biết: 

Bài 3: Cho biết đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k,  khi x = 4 thì y = 8.

a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x ;

b) Biểu diễn y theo x.

c) Tính giá trị của y khi x= 5; x = -10

Bài 4: Ba đội máy san đất cùng làm một khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (các máy có cùng năng suất), biết đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ hai 2 máy.

Bài 5: Cho tam giác ABC, M là trung điểm của B
C.Trên tia đối của của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng:

a) AC = EB và AC // BE

b) Gọi I là một điểm trên AC ; K là một điểm trên EB sao cho AI = EK . Chứng minh ba điểm I , M , K thẳng hàng

Advertisements (Quảng cáo)