Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 Tuyển chọn 3 đề kiểm tra chương 1 Đại số lớp 7...

Tuyển chọn 3 đề kiểm tra chương 1 Đại số lớp 7 năm 2016

CHIA SẺ

Chia sẻ 03 đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số lớp 7 hay nhất

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7

Đề số 1:

Bài 1 : (3 điểm) Thực hiện các phép tính :

2016-09-16_093750

Bài 2 : (2 điểm)

a) (x -3/4)² -1 = 8
b) lx + 2l + 5,5 = -4,5 . (-√9)

Bài 3 : (3 điểm)

a. Tìm một số gồm ba chữ số. các chữ số tỉ lệ với 1;2;3 và có tổng là 18. Biết rằng số đó nhỏ hơn 500 và chia hết cho 2.

b. 1 lớp có 45 học sinh gồm 3 loại là giỏi, khá, trung bình. Biết số học sinh trung bình bằng 1/2 số học sinh khá và số học sinh khá bằng số học sinh giỏi. Tính số học sinh mỗi loại của lớp đó.

c. Từ tỉ lệ thức : a/b = c/d ( với a, b, c, d ≠ 0) suy ra tỉ lệ thức :

2016-09-16_094051

Bài 4 : (2 điểm)

So sánh hai số : a = 15120 :2560 và  b = 245.215.460


Đề số 2

1(1,5đ):  Tính:

2016-09-16_095822

(1đ):  Tính:

a) √16
b) √9/49

(1đ): Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai:

a) 8,452 + 12,322      b)7,128 –  4,183

(1,5đ): Tính nhanh:

  a) (4,25 . 20) . 5

2016-09-16_095951

5(1,5đ): Tìm giá trị của biểu thức sau:

2016-09-16_100113

(1,0đ): Tìm hai số x và y, biết:

 x/9 = y/4  và x – y = -15

7(1,5đ):  Số bị của ba bạn Minh, Hùng, Khang lần lượt tỉ lệ với 2; 3; 5. Tính số bi của mỗi bạn, biết tổng số bi của ba bạn là 60 viên.

(1,0đ): Tìm x,y,z biết:

l3x – 5l + (2y +5)208 + (4z – 3)20 ≤ 0


Đề số 3

(1,5đ):  Tính:

2016-09-16_100500

(1đ):  Tính:

a) √25
b) √16/81

(1đ): Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai:

a) 5,143 + 11,351    b)13,429   7,254

(1,5đ): Tính nhanh:

a)(25 . 2,54) . 4

2016-09-16_100605

(1,5đ): Tìm giá trị của biểu thức sau:

2016-09-16_100901

6(1,0đ): Tìm hai số x và y, biết:

x/9 = y/5 và x – y = -24

(1,5đ):  Ba lớp 7A, 7B, 7C lao động trồng được 240 cây. Tính số cây mỗi lớp trồng được, biết rằng số cây ba lớp 7A, 7B, 7C trồng được tỉ lệ với 9; 8; 7.

(1,0đ): Tìm x,y,z biết:

l3x -5l + (2y +5)20 + (4z -3)206 ≤ 0

Quảng cáo
CHIA SẺ