Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 7 chương 1 năm 2015 có đáp án

Đề thi của cô:  Châu Thị Yến Phương. Ma trận đề thi, cấu trúc đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 7 chương 1 năm 2015 có đáp án trường THCS Thường Thới Hậu A – Đồng Tháp.

CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA VÀ MA TRẬN

KIỂM TRA 45 PHÚT HÌNH HỌC 7.  TUẦN 9 TCT 18

I. Cấu trúc

hỏi Điểm Nội dung
1 2,5 Hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng vuông góc
2 4,0 Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
3 2,5 Hai đường thẳng song song. Tiên đề Ơclit về đường thẳng song song
4 1,0 Định lí
Cộng 10,0
Câu Điểm Tổng Điểm
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
1 1,0 1,0 0,5 2,5
2 2,0 1,0 1,0 4,0
3 1,0 1,0 0,5 2,5
4 1,0 1,0
Cộng 5,0 (50%) 3,0 ( 30%) 2,0 (20%) 10 (100%)

II. Ma trận điểm :

ma tran de kiem tra 1 tiet hinh hoc 7 chuong 1

III.Đề kiểm tra

ĐỀ KIỂM TRA MÔN: HÌNH HỌC 7 1 TIẾT

Người ra đề KT đề xuất: Châu Thị Yến Phương

Đơn vị công tác: Trường THCS Thường Thới Hậu A

Huyện Hồng Ngự (Đề kiểm tra gồm: 01 trang)

1:(2,5điểm)

hinh 1

Advertisements (Quảng cáo)

a/ Hãy kể tên hai cặp góc đối đỉnh từ hình 1.

b/ Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau tại O như hình 1.

Biết góc ∠O2 có số đo là 620. Tính số đo các góc ∠O4 .

c/Tính  góc ∠O1 và  góc ∠O3

2:(4,0 điểm)hinh 2

2.1. Cho hình 2, hãy kể tên tất các các cặp góc đồng vị, các cặp góc so le trong, các cặp góc trong cùng phía.

2.2. Cho hình 3hinh 3

Advertisements (Quảng cáo)

a. Hãy kể tên các cặp góc bằng nhau  còn lại.(góc đỉnh C với góc đỉnh D)

b. So sánh góc ∠C2  và ∠D4

3:(2,5 điểm)

3.1. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, có bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng đó ?

3.2. Cho hình 4.hinh 4

a) Vì sao a//b ?

b) Tính số đo của góc Â1; Â4

4:(1,0 điểm)  Hãy xác định giả thiết và kết luận của định lí sau:“Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia”

—Hết—

 IV.Đáp án

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA MÔN: HÌNH HỌC 7. TCT 18

1. (2,5 điểm)

NỘI DUNG ĐIỂM
a/ Hai cặp góc đối đỉnh là: ∠O1 và  ∠O3 ;  ∠O2  và ∠O4 0,5-0,5
 b/ ∠Ovà ∠O2  đối đỉnh nên ∠O= ∠O2 = 620

c/ ∠O+ ∠O=1800 ( hai góc kề bù)

∠O+ 62= 1800

∠O    = 1800– 620=1180

∠Ovà ∠O3  đối đỉnh nên ∠O1= ∠O3 =1180

0,5

0,5

0,5

2. (4,0 điểm)

2.1. HS nêu đúng mỗi cặp đạt 0,25 đ 2,0
2.2.a. HS nêu đúng mỗi cặp đạt 0,25 đ(4 hoặc 5 cặp đạt 1 đ) 1,0
b.     Ta có: ∠D4 = ∠D( hai góc đối đỉnh)

Mà ∠C2 = ∠D2  ( hai góc đồng vị)

Nên  ∠C2 = ∠D4

0,25

0,25

0,5

3.(2,5 điểm)

3.1. Chỉ có một đường thẳng đi qua một điểm ở ngoài một đường thẳng cho trước và song song với đường thẳng cho trước đó. 1,0
3.2.

a. Vì a⊥c và b⊥c nên a//b

b.Ta có:  a//b nên:

∠A1 = ∠B1 = 750(hai góc đồng vị)

∠A4 + ∠B1= 1800 ( hai góc trong cùng phía)

⇒∠A4= 180∠B1=1050

 

0,5

0,5

0,5

4. (1,0 điểm)

Đúng giả thiết

Đúng kết luận

0,5

0,5

*Học sinh có cách làm bài khác đúng, lập luận chặt vẫn hưởng trọn số điểm.

Advertisements (Quảng cáo)