Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Vật lý 7 Quang học : Vật nào dưới đây được xem là vật trong suốt?

Tham khảo đề kiểm tra 45 phút môn Vật lý lớp 7 Chương 1 – Quang học: Cho điểm sáng S trước gương phẳng cách gương một khoảng 25cm. Ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng nằm cách điểm S một khoảng là….

1. Phát biếu nào dưới đây là sai?

A. Điều kiện cần để mắt nhìn thấy một vật là hoặc vật phát ra ánh sáng, hoặc vật phải được chiếu sáng.

B. Điều kiện đủ để mắt nhìn thấy một vật là ánh sáng từ vật phải truyền vào mắt.

C. Mắt nhìn thấy một vật khi ánh sáng từ vật đó truyền đến mắt ta.

D. Mắt nhìn thấy vật khi ánh sáng từ mắt phát ra truyền đến vật.

2. Vật nào dưới đây được xem là vật trong suốt?

A. Gương phẳng     C. Tấm gỗ

B. tấm kính              D.Quyển sách

3. Dùng ống rỗng, cong để quan sát thì không thấy dây tóc bóng đèn pin phát sáng, vì

A. ánh sáng từ dây tóc không truyền đi theo ống cong.

B. ánh sáng phát ra từ mắt ta không đến được bóng đèn.

C. ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng mà ống rỗng lại cong.

D. ánh sáng phát ra từ dây tóc chỉ truyền bên ngoài ống.

4. Một địa phương Z nào đó có nguyệt thực khi:

A. Mặt Trăng nằm trong vùng bóng đen của Trái Đất, nó không được Mặt Trời chiếu sáng.

B. địa phương đó đang là ban đêm và không nhìn thấy Mặt Trăng.

C. địa phương đó đang là ban đêm và Mặt Trăng đang trong vùng bóng tối của Trái Đất. Khi đó Mặt Trăng và cả địa phương ấy đều không được chiếu sáng.

D. Trái Đất che kín Mặt Trăng.

5. Chọn câu trả lời đúng. Ảnh của một vật tạo bởi gương là:

A. hình của vật đó mà mắt ta nhìn thấy trong gương.

Advertisements (Quảng cáo)

B. hình của vật đó ở sau gương.

C. bóng của vật đó.

D. bóng của vật đó xuất hiện trong gương.

6. Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 60° thì tia phản xạ hợp với tia tới một góc:

A. 30°     B. 45°     C. 60°     D. 90°

7. Tia sáng tới gương phẳng hợp với tia phản xạ một góc 90°. Hỏi góc tới có giá trị bao nhiêu?

A.90°    B. 45°     C. 22,5°     D. 0°

8. Cho điểm sáng S trước gương phẳng cách gương một khoảng 25cm. Ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng nằm cách điểm S một khoảng là

 A. 60cm.   B. 50cm.   C. 25cm.    D. 15cm.

9. Phát biểu nào dưới đây sai?

Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một gương cầu lồi

A. mắt có thể quan sát thấy ảnh của viên phấn trong gương.

Advertisements (Quảng cáo)

B. ảnh của viên phấn trong gương có thể hứng được trên màn chắn.

C. ảnh của viên phấn không hứng được trên màn chắn.

D. không thể sờ, nắm được ảnh của viên phấn trong gương.

10. Ảnh của một ngọn nến đang cháy quan sát được trong gương cầu lồi có chiếu như thế nào?

A. Ảnh không cùng chiều với chiều của vật.

B. Ảnh ngược chiều với vật.

C. Ảnh cùng chiều với chiều của ngọn nến.

D. A, B đều đúng.

11. Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng.

Câu 12a) Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh gì? Cho ví dụ.

b) Nêu đặc điểm của nguồn sáng

c) Cùng một vật đặt trước 3 gương (phẳng, cầu lồi, cầu lõm). Gương nào tạo ra ảnh ảo lớn nhất. Tại sao?

13. Cho điểm sáng A đặt trước một gương phẳng M và cách gương M một đoạn bằng 2cm.

a) Hãy vẽ ảnh của điểm A được tạo bởi gương phẳng M.

b) Khoảng cách từ ảnh của điểm A đến gương phẳng M bằng bao nhiêu?

1

2

3

4

5

D

B

C

C

A

6

7

8

9

10

C

B

B

B

C

1.1. Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

12. a) Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là

ảnh ảo bằng vật. Ví dụ đặt một viên phấn trước

gương phẳng cho ta một ảnh ảo bằng vật.

b) Đặc điểm của nguồn sáng là tự nó phát

ra ánh sáng.

c) Vật đặc trước gương cầu lõm là lớn nhất vì

gương cầu lõm tạo ra ảnh ảo lớn hơn vật.

13. a ) Vẽ ảnh của điểm A được tạo bởi gương phẳng

 M như hình 16.

b) Khoảng cách từ điểm A’ ( ảnh của điểm A đến gương phẳng M) là AM

Vì ảnh đối xứng với vật qua gương nên khoảng cách \(AM =A’M =2 \,cm.\)

Advertisements (Quảng cáo)