Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7 Bài 1,2,3,4 trang 53, 54 sách Toán 7 tập 1: Đại lượng...

Bài 1,2,3,4 trang 53, 54 sách Toán 7 tập 1: Đại lượng tỷ lệ thuận

CHIA SẺ

Bài 1 Đại lượng tỷ lệ thuận – Giải bài 1 trang 53; bài 2,3,4 trang 54 SGK Toán 7 tập 1 – Chương 2: Hàm số và đồ thị.

1. Công thức.

Hai đại lượng tỷ lệ thuận x và y liên hệ với nhau bởi công thức y = kx, với k là một hằng số khác ), (y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k).

2. Tính chất.

– Tỉ số hai giá trị tương ứng của hai đại lượng tỉ lệ thuận luôn không đổi và bằng hệ số tỉ lệ.12– Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.            2015-10-19_220247

Giải bài tập sách giáo khoa trang 53, 54 Toán 7 tập 1: Đại lượng tỷ lệ thuận

Bài 1. Cho biêt hai đại lượng x và y tỷ lệ thuận với nahu và khi x = 6 thì y = 4.

a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x;

b) Hãy biểu diến y theo x;

c) Tính giá trị của y khi x = 9; x = 15.

Đáp án: Hai đại lượng x và y tỷ lệ thuận với nhau nên ta có công thức tổng quát: y = kx.

a) Với x = 6, y = 4 ta được 4 = k6.

Suy ra k =  4/6 = 2/3

b) Với k = 2/3  ta được y = 2/3x.

c) Ta tìm được k = 2/3 ⇒ y = 2/3x. Do đó:

với x = 9 thì y = 6.

Với x = 15 thì y = 10.


Bài 2 trang 54 . Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x -3 -1 1 2 5
y -4

Đáp án: x và y tỉ lệ thuận nên y = kx.

Hay  k = y/x = -4/2 = – 2.

Từ đó ta tìm được y lần lượt là (-2).(-3) = 6; (-2).(-1) = 2

(-2).1 = -2; (-2).5 = -10 ta được bảng sau:

x -3 -1 1 2 5
y 6 2 -2 -4 -10


Bài 3 trang 54 Toán 7 tập 1. Các giá trị tương ứng của V và m được cho trong bảng sau:

V 1 2 3 4 5
m 7,8 15,6 23,4 31,2 39
 m/v

a) Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng trên.

b) Hai đại lượng m và V có tỉ lệ thuận với nhau không? Vì sao?

Đáp án: a) Các ô trống trong bảng đều có cùng một giá trị là 7,8 vì

bai3

b) Vì v/m = 7,8 nên m= 7,8 V.

Vậy hai đại lượng m và V tỉ lệ thuận với nhau.


Bài 4 trang 54 SGK Toán 7 . Cho biết z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k và y tỉ lệ với x theo hệ số tỉ lệ h. Hãy chứng minh rằng z tỉ lệ thuận với x và tìm hệ số tỉ lệ.

z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k nên ta có z = ky (1).

y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h nên ta có y = hx (2).

Từ (1) và (2) Do đó z = k.(hx) = (k.h)x

Vậy z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.h

CHIA SẺ