Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Bài 1,2,3 ,4 trang 82 sách Toán 7 tập 1: Hai góc đối đỉnh

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2,3,4 trang 82 SGK Toán 7 tập 1: Hai góc đối đỉnh – Chương 1: Đường thẳng vuông góc – đường thẳng song song.

1. Hai góc đối đỉnh: là 2 góc mà mối cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

2. Tính chất: 2 góc đối đỉnh thì bằng nhau.

2016-08-23_201035

Hướng dẫn giải bài tập trang 82 Toán 7 tập 1 bài 1bài 2 góc đối đỉnh

Bài 1. Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O như hình 2. Hãy điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:

a) Góc xOy và góc … là 2 góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là … của cạnh Oy’.

b) Góc x’Oy và góc xOy’ là … vì cạnh Ox là tia đối của cạnh … và cạnh …

Advertisements (Quảng cáo)

Hướng dẫn:

a) Góc xOy và góc x’Oy’ là 2 góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.

b) Góc x’Oy và góc xOy’ là 2 góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy’ là tia đối của cạnh Oy.


Bài 2. Hãy điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:

Advertisements (Quảng cáo)

a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc …

b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc …

Giải: a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh cuả góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh.

b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh.


Bài 3. Vẽ hai đường thẳng zz’ và tt’ cắt nhau tại A. Hãy viết tên hai cặp góc đối đỉnh.

Giải: Cặp góc đối đỉnh thứ nhất là 2016-08-23_201405

Cặp góc đối đỉnh thứ hai là 2016-08-23_201412


Bài 4 trang 82 .Vẽ góc xBy có số đo bằng 60°. Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy. Hỏi góc này có số đo bằng bao nhiêu độ?

Giải:

Góc đối đỉnh với

2016-08-23_201615

Advertisements (Quảng cáo)