Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 Ma trận đề kiểm tra và cấu trúc đề kiểm tra học...

Ma trận đề kiểm tra và cấu trúc đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh lớp 6

CHIA SẺ

Tham khảo Ma trận đề kiểm tra và cấu trúc đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh lớp 6: Hình dạng, cấu tạo ngoài của lá thích nghi với thu nhận ánh sáng

Các em nên ôn lại phần lý thuyết và giải các bài tập trong SGK Sinh học lớp 6 trên Dethikiemtra.com tại đây

A. Cấu trúc đề kiểm tra học kì 1 sinh 6 năm học 2015 – 2016

SỞ GDĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN SINH – LỚP 6

Năm học 2015 -2016

1: Các miền của rễ và chức năng của từng miền. Phân biệt được rễ cọc, rễ chùm.

Phân biệt các loại rễ biến dạng

2: Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi cây ra hoa?

3: Thiết kế các thí nghiệm chứng minh cây cần nước và muối khoáng

4: Cấu tạo ngoài của thân. Nhận biết các dạng thân. Phân biệt và cho ví dụ về các loại thân chính. Cho ví dụ ? Phân biệt các loại thân biến dạng ? Cho ví dụ ? Ứng dụng về bấm ngọn, tỉa cành để tăng năng suất cây trồng

5: Thiết kế các thí nghiệm và rút ra kết luận về sự vân chuyển nước và muối khoáng trong thân

6: Hình dạng, cấu tạo ngoài của lá thích nghi với thu nhận ánh sáng

Phân biệt được đặc điểm cấu tạo mặt trên và mặt dưới của phiến lá

7:  Giải thích các điều kiện cần thiết cho quang hợp. Vì sao không có cây xanh thì không có sự sống trên trái đất → HS có thể làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh ở địa phương. Giải thích ý nghĩa của sự thoát hơi nước

8:  Khái niệm hoa đơn tính, hoa lưỡng tính và cho ví dụ. Giải thích vai trò của hoa đối với đời sống. Phân biệt đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ, nhờ gió? Cho ví dụ

9:  Muốn củ khoai lang không mọc mầm thì phải cất giữ thế nào? Em hãy cho biết người ta trồng khoai lang bằng cách nào

10: Có mấy cách xếp hoa trên cây? Cho ví dụ. Những hoa nhỏ thường mọc thành từng cụm có tác dụng gì đối với sâu bọ và đối với sự thụ phấn của hoa?


B.Ma trận đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh

MA TRẬN ĐỀ

KIỂM TRA HK I – MÔN SINH LỚP 6

Năm học 2015 -2016

Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Cấp độ thấp Cấp độ cao

Quảng cáo

Quảng cáo

 

1. Rễ

05 tiết

Các miền của rễ và chức năng của từng miền Phân biệt được rễ cọc, rễ chùm.

Phân biệt các loại rễ biến dạng

Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi cây ra hoa? Thiết kế các thí nghiệm chứng minh cây cần nước và muối khoáng
Số câu: 1

20% = 2 điểm

2. Thân

06 tiết

Cấu tạo ngoài của thân. Nhận biết các dạng thân Phân biệt và cho ví dụ về các loại thân chính. Cho ví dụ ? Phân biệt các loại thân biến dạng ? Cho ví dụ ? Ứng dụng về bấm ngọn, tỉa cành để tăng năng suất cây trồng Thiết kế các thí nghiệm và rút ra kết luận về sự vân chuyển nước và muối khoáng trong thân
Số câu: 1

30% = 3 điểm

3. Lá

09 tiết

Hình dạng, cấu tạo ngoài của lá thích nghi với thu nhận ánh sáng Phân biệt được đặc điểm cấu tạo mặt trên và mặt dưới của phiến lá – Giải thích các điều kiện cần thiết cho quang hợp

– Giải thích vì sao không có cây xanh thì không có sự sống trên trái đất → HS có thể làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh ở địa phương

Giải thích ý nghĩa của sự thoát hơi nước
Số câu: 2

30% = 3 điểm

4. Hoa và sinh sản hữu tính

04 tiết

Khái niệm hoa đơn tính, hoa lưỡng tính và cho ví dụ Phân biệt đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ, nhờ gió? Cho ví dụ Muốn củ khoai lang không mọc mầm thì phải cất giữ thế nào? Em hãy cho biết người ta trồng khoai lang bằng cách nào? Giải thích vai trò của hoa đối với đời sống
Số câu: 1

20% = 2 điểm

Tổng số câu:…

TS điểm: 10

Tỉ lệ %: 100%

… câu

2 điểm

20%

… câu

3 điểm

30%

… câu

3 điểm

30%

… câu

2 điểm

20%

 

Quảng cáo

CHIA SẺ