Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra – Chương Lá 15 phút Sinh lớp 6: Vì sao cây phải hút rất nhiều nước ?

CHIA SẺ
Vì sao cây phải hút rất nhiều nước ? Phần lớn nước vào cây đi đâu ? … trong Kiểm tra – Chương Lá 15 phút Sinh lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (4đ). Vì sao cây phải hút rất nhiều nước ? Phần lớn nước vào cây đi đâu ?

2. (6đ). Lá có những hoạt động chức năng chủ yếu nào ? Hãy so sánh các hoạt động đó ? Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng ?


1. (4đ). Cây cần nước để quang hợp và sử dụng cho một số hoạt động khác nên rễ cây phải hút rất nhiều nước để cung cấp cho cây.

Cây hút rất nhiều nước nhưng trong thực tế cây chỉ giữ lại một lượng nước rất nhỏ dùng chế tạo chất hữu cơ còn phần lớn nước vào cây đã được thải ra ngoài qua lỗ khí ở lá.

2. (6đ). – Lá có ba hoạt động chức năng chủ yếu là : quang hợp, hô hấp, thoát hơi nước. Ba hoạt động chức năng đó khác nhau về hiện tượng, thời gian xảy ra, vai trò, điều kiện ngoại cảnh.

– Những đặc điểm chứng tỏ lá rất đa dạng :

+ Phiến lá có nhiều hình dạng và kích thước rất khác nhau.

+ Có nhiều kiểu gân lá, trong đó có 3 kiểu chính : hình mạng, hình song song, hình cung.

+ Có 2 loại lá chính : lá đơn và lá kép.