Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh – Chương Hoa và sinh sản hữu tính: Sự sinh sản có hiện tượng thụ tinh thuộc loại sinh sản nào và cần điều kiện gì?

CHIA SẺ
Sự sinh sản có hiện tượng thụ tinh thuộc loại sinh sản nào và cần điều kiện gì?;Những hoa nhỏ thường mọc thành cụm có tác dụng gì đối với sâu bọ và đối với sự thụ phấn của hoa ? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh – Chương Hoa và sinh sản hữu tính. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (3đ). Sự sinh sản có hiện tượng thụ tinh thuộc loại sinh sản nào và cần điều kiện gì ?

2. (3đ). Những hoa nhỏ thường mọc thành cụm có tác dụng gì đối với sâu bọ và đối với sự thụ phấn của hoa ?

3. (4đ). Chọn phương án trả lời đủng hoặc đúng nhất.

1. Sau khi thụ tinh, ở hoa có những biến đổi gì ?

A. Hợp tử phát triển thành phôi.

B. Noãn phát triển thành hạt chứa phôi.

C. Bầu phát triển thành quả chứa hạt.

D. Cả A, B và C.

2. Bao hoa làm nhiệm vụ gì ?

A. Bảo vệ nhị và nhuỵ.

B. Thu hút sâu bọ với những hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

C. Sinh sản.

D. Cả A và B.

3. Bao hoa được tạo thành từ

A. đài và tràng.    B. nhị và nhuỵ.    C. đài và nhị.    D. tràng và nhuỵ.

4. Cấu tạo của tràng gồm

A. nhị và nhuỵ.

B. nhiều cánh hoa.

C. nhiều hạt phấn.

D. nhuỵ và bầu.


1. (3đ). Sự sinh sản có hiện tượng thụ tinh là sinh sản hữu tính. Muốn có hiện tượng thụ tinh phải có hiện tượng thụ phấn nhưng hạt phấn phải được nảy mầm. Vậy thụ phấn là điều kiện cần cho thụ tinh xảy ra.

2. (3đ).     Những hoa nhỏ thường mọc thành cụm, có tác dụng thu hút sâu bọ. Sâu bọ có thể phát hiện ra chúng từ xa và bay đến hút mật hoặc lấy phấn hoa rồi lại sang hoa khác nên có thể giúp cho nhiều hoa được thụ phấn, quả sẽ đậu được nhiều hơn.

3. (4 đim).

1

2

3

4

D

D

A

B