Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 111, 112, 113, 114 trang 44,45 sách Toán 6 tập 1: Ước và bội

Tóm tắt kiến thức và hướng dẫn giải Giải bài 111, 112, 113 trang 44; bài 114 trang 45 SGK Toán 6 tập 1: Ước và bội.

Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b là ước của a.

Bài 111 . a) Tìm các bội của 4 trong các số 8; 14; 20; 25.

b) Viết tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30.

c) Viết dạng tổng quát các số là bội của 4.

Giải : a) Các bội của 4 trong các số 8; 14; 20; 25 là: 8; 20

b) Tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30: {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28}.

c) Dạng tổng quát các số là bội của 4: 4k, với k ∈ N.


Bài 112. Tìm các ước của 4, của 6, của 9, của 13 và của 1.

Advertisements (Quảng cáo)

Ư(4) = {1; 2; 4}, Ư(6) = {1; 2; 3; 6}, Ư(9) ={1;3;9}; Ư(13) = {1; 13}, Ư(1) = {1}.


Bài 113. Tìm các số tự nhiên x sao cho:

a) x ∈ B(12) và 20 ≤ x ≤ 50;

b) x⋮15 và 0 < x ≤ 40;

c) x ∈ Ư(20) và x > 8;

Advertisements (Quảng cáo)

d) 16⋮x.

Hướng dẫn:

a) Nhân 12 lần lượt với 1; 2… cho đến khi được bội lớn hơn 50; rồi chọn những bội x thỏa mãn điều kiện đã cho.

ĐS: 24; 36; 48.

b) 15; 30.

c) 10; 20.

d) Hướng dẫn: 16⋮x có nghĩa là x là ước của 16. Vậy phải tìm tập hợp các ước của 16.

Đáp số: Ư(16) = {1; 2; 4; 8; 16}.


Bài 114 (trang 45 toán 6 tâp 1). Có 36 học sinh vui chơi. Các bạn đó muốn chia đều 36 người vào các nhóm. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được ? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được .

Cách chia

Số nhóm

Số người ở một nhóm

Thứ nhất

4

Thứ hai

6

Thứ ba

8

Thứ tư

12

Điền kết quả vào ô trống như sau:

Cách chia

Số nhóm

Số người ở một nhóm

Thứ nhất

4

9

Thứ hai

 6

6

Thứ ba

8

Thứ tư

12

3

Advertisements (Quảng cáo)