Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài tập 1,2,3,4 trang 89,90 Toán lớp 5: Luyện tập chung

Luyện tập chung – bài 1,2,3 trang 89; bài 1,2,3,4 trang 90.

Bài 1: Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là:

A. 3;              B. 3/10;           C. 3/100;         D. 3/1000


Bài 2: Trong bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là:

A.5% ;                     B.20%;

C.80% ;                  D.100%


Bài 3: 2800 g bằng bao nhiêu ki-lô-gam ?

A.280 kg;                      B.28 kg;

C.2,8 kg                        D.0,28 kg;

Advertisements (Quảng cáo)


1. Đặt tính rồi tính:

a) 39,72 + 46,18

b) 95,64 – 27,35

c) 31.05 x 2,6

d) 77,5 : 2,5

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp án: a) 85,9

b) 68,29

c) 80,73

d ) 31


2.  Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m5dm =…. m;           b) 8 m5 dm=…..m2

a) 8 m 5 dm= 8,5 m.

b) 8 m5 dm= 8,005 m2


3. Cho biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2 (xem hình vẽ). Tính diện tích của hình tam giác MDC.

Diện tích tam giác MDC = 25.40 / 2 = 20 cm2

20cm2


4. Tìm hai giá trị số của x sao cho:

3,9 < x < 4,1

x = 4

Advertisements (Quảng cáo)