Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài tập 1,2,3 trang 123 SGK Toán lớp 5: Luyện tập chung về tính thể tích

CHIA SẺ

Luyện tập chung về tính thể tích – Toán 5. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 123 SGK Toán 5: Luyện tập chung

Bài 1: Một hình lập phương có cạnh 2,5cm. Tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó.

Diện tích một mặt của hình lập phương là: 2,5 x 2,5 = 6,25 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương là: 6,25 x 6 = 37,5 (cm2)

Thể tích của hình lập phương là:

2,5 x 2,5 x 2,5 = 15,625 (cm3)

Đáp số: 6,25cm2;    37,5cm2;    15,625cm3.


Bài 2 trang 123: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Đáp án bài 2:

Hình hộp chữ nhật (1) (2) (3)
Chiều dài 11cm 0,4m 1/2dm
Chiều rộng 10cm 0,25m 1/3dm
Chiều cao 6cm 0,9m 2/5dm
Diện tích mặt đáy 110cm2 0,1m2 1/6dm2
Diện tích xung quanh 252cm2 1,17m2 2/3dm2
Thể tích 660cm3 0,09m3 1/15dm3

Bài 3 trang 123 Toán 5: Một khối gỗ dạng hình hộp chữ nhật có cái kích thước như hình bên, người ta cắt đi một phần khối gỗ có dạng hình lập phương cạnh 4cm. Tính thế tích phần gỗ còn lại.

Đáp án bài 3: Thể tích của khối gỗ hình hộp chữ nhật là:

9 x 6 x 5 = 270 (cm3)

Thể tích khối gỗ hình lập phương cắt đi là:

4 x 4 x 4 = 64 (cm3)

Thể tích phần gỗ còn lại là:

270 – 64 = 206 (cm3)

Đáp số: 206cm3 .