Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2,3 trang 127 Toán 5: Luyện tập chung tiết 119

CHIA SẺ

Luyện tập chung tiết 119 – Hình học chương 3 Toán lớp 5.

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 127 SGK Toán 5: Luyện tập chung

Bài 1: Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) cso AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D với B ta được hai hình tam giác ABD và BDC.

a) Tính diện tích mỗi hình tam giác đó.

b) Tính tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BDC.

Lời giải: a) Diện tích hình tam giác ABD là: 4 x 3 : 2 = 6 (cm2)

Diện tích hình tam giác BDC là: 5 x 3 : 2 = 7,5 (cm2)

b) Tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABC và hình tam giác BDC là:

Quảng cáo

6 : 7,5 = 0,8 = 80%.

Đáp số: a) 6cm2;    7,5cm2

b) 80%


Bài 2 trang 127 Toán 5: Cho hình bình hành MNPQ (xem hình vẽ) có MN = 12cm, chiều cao KH = 6cm. SO sánh diện tích hình tam giác KQP với tổng diện tích của hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP.

Lời giải: Diện tích hình bình hành MNPQ là: 12 x 6 = 72 (cm2)

Quảng cáo

Diện tích hình tam giác KQP là: 12 x 6 : 2 = 36 (cm2)

Tổng diện tích của hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP là:

72 – 36 = 36 (cm2)

Vậy diện tích  hình tam giác KQP bằng tổng diện tích hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP.


Bài 3 trang 127 SGK Toán: Trên hình bên, hãy tính diện tích phần đã tô màu của hình tròn.

Đáp án: Bán kính hình tròn là:

5 : 2 = 2,5 (cm)

Diện tích hình tròn là:

2,5 x 2,5 x 3,14 = 19,625 (cm2)

Diện tích hình tam giác vuông ABC là: 3 x 4 : 2 = 6 (cm2)

Diện tích phần hình tròn được tô màu là: 19,625 – 6 = 13,625 (cm2)

Đáp số: 13,625 cm2