Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3 Toán 5 trang 124, 125 : Luyện tập chung về tính thể tích (tiếp theo)

CHIA SẺ

Luyện tập chung về tính thể tích (tiếp theo) – Toán Hình học 5.  Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 124, bài 3 trang 125.

Bài 1: Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau:

10% của 120 là 12

5% của 120 là 6

Vậy 15% của 120 là 18.

a) Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 17,5% của 240 theo cách tính của bạn DUng:

…% của 240 là…

…% của 240 là…

…% của 240 là…

Vậy 17,5% của 240 là…

b) Hãy tính 35% của 520 và nêu cách tính.

Đáp án: a) 10% của 240 là 24

5% của 240 là 12

2,5% của 240 là 6

Vậy 17,5% của 240 là 42.

b) Ta có 35% = 30% + 5%

10% của 520 là 52. Vậy:

30% của 520 là 156

5% của 520 là 26.

Vậy 35% của 520 là 182.


Bài 2 trang 124: Biết tỉ số thể tích của hai hình lập phương là 2 : 3 (xem hình vẽ).

Thể tích:…cm?

a) Tính thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé ?

b) Tính thể tích của hình lập phương lớn.

Đáp án: a) Tỉ số thể tích của hình lập phương lớn và hình lập phương bé là 3/2 .

Vậy tỉ số phần trăm thể tích hình lập phương lớn và thể tích hình lập phương bé là: 3 : 2 = 1,5.1,5 = 150%

b) Thể tích hình lập phương lớn là: 64 x  3/2 = 96 (cm3)

Đáp số: a) 150%;   b) 96cm3


Bài 3 trang 125 Toán 5: Bạn Hạnh xếp các hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành hình bên, Hỏi:

a) Hình bên có bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?

b) Nếu sơn các mặt ngoài của hình bên thì diện tích cần sơn bằng bao nhiêu xăng -ti-mét vuông ?

Hướng dẫn giải: a) Coi hình đã cho gồm 3 khối lập phương, mỗi khối đều được xếp bởi 8 hình lập phương nhr, như vậy hình vẽ có tất cả:

8 x 3 = 24 (hình lập phương nhỏ)

b) Mỗi khối lập phương nên ở phần a) có diện tích toàn phần là:

2 x 2 x 6 = 24 (cm3)

Khối ở trên có 1 mặt không được sơn.

Khối ở dưới bên trái có 2 mặt không được sơn.

Khối ở dưới bên phải có 1 mặt không được sơn.

Cả 3 khối có số mặt không được sơn là: 1 + 2 + 1 = 4 (mặt)

Diện tích toàn phần của 3 khối là: 24 x 3 =72 (cm2)

Diện tích phần không sơn của hình đã cho là:

2 x 2 x 4 = 16 (cm2)

Diện tích cần sơn của hình đã cho là: 72 – 16 = 56 (cm2)

Đáp số: a) 24 hình; b) 56cm2