Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2,3,4 trang 88,89 Toán 5: Luyện tập diện tích hình tam giác

Luyện tập diện tích hình tam giác – Môn Toán lớp 5 Chương 3. Bài 1,2,3 trang 88; bài 4 trang 89 SGK Toán 5: Luyện tập diện tích hình tam giác

Bài 1: Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là a và chiều cao là h:

a) a = 30,5 dm và h là 12dm

b) a = 16dm và h = 5,3 m.

Đáp án:

2016-12-10_090812

Đáp số a) 183 m2, b) 424 dm2


Bài 2: Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng đã có trong mỗi hình tam giác dưới đây:

2016-12-10_090901

Đáp án: Hình 1: Đáy AC, đường cao BA

Hình 2. Đáy DE, DG , đường cao DG, DE.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 3: a) Tính diện tích tam giác vuông ABC.

2016-12-10_091015

b) Tính diện tích tam giác vuông DEG

2016-12-10_091032

Đáp án: Diện tích tam giác ABC = (3.4)/2 = 6 cm2

Diện tích tam giác DEG = (3.5)/2 = 7,5 cm2.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 4 trang 89 Toán 5: a) Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật ABCD rồi tính diện tích hình tam giác ABC

2016-12-10_092132

b) Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật MNPQ và độ dài cạnh ME. Tính:
– tổng diện tích hình tam giác MQE và diện tích hình tam giác NEP
– Diện tích hình tam giác EQP

2016-12-10_092141

Đáp án: a) AB = DC = 4cm, BC = AD = 3cm

Diện tích tam giác ABC là:

ABxBC/2 = (4×3)/2 = 12/2 = 6 cm2
b) ME = 1cm, EN = 3cm, MQ = 3cm

Diện tích tam giác MQE là:

3 x 1 : 2 = 1,5 (cm2)

Diện tích tam giác NEP là:

3 x 3 : 2 = 4,5 (cm2)

Tổng diện tích tam giác AQE và NEP là:

4,5 + 1,5 = 6 (cm2)

Diện tích tam giác EQP là:

3 x 4 – 6 = 6 (cm2)

Hoặc 3 x 4 : 2 = 6 (cm2)

Advertisements (Quảng cáo)