Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 2 lớp 5

Bài thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán: Tính diện tích hình thang

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2016 – 2017 có đáp án.  Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2giờ 6phút = ……..giờ là:

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:

1.1 Chữ số 9 trong số 91,132 thuộc hàng:

a. Chục

b. Trăm

c. Phần mười

d. Phần trăm

1.2 1. Chữ số 5 trong số 254. 836 chỉ:

a. 500

b. 5000

c. 50 000

d. 5.000.000

2.1 Kết quả của phép cộng : 125,755 + 25,315 = ?

a. 150,070

b. 151,07

c.150,07

d.151,700

2.2 Phép trừ 712,54 – 48,9 có két quả đúng là:

a. 70,765

Advertisements (Quảng cáo)

b. 223,54

c. 663,64

d. 707,65

3.1 Phân số 4/5 được viết dưới dạng số thập phân là:

a. 4,5         b. 5,4        c. 0,4            d. 0,8

3.2 Lớp học có 32 học sinh số học nữ 12. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp

a. 37,5%        b. 26,6%             c. 384%           d.20%

4.2 Giá trị của biểu thức: 201 : 1,5 + 2,5 0,9 là:

a. 359            b.136,25            c.15,65          d.359

5. Kết quả của biểu thức: 75 + (15,2 x 5 ) – 30 : 2 là:

Advertisements (Quảng cáo)

a. 136           b. 26           c. 2,6              d. 2,06

6.1 2giờ 6phút = ……..giờ là:

a. 126          b. 2,1         c. 2,6            d. 2,06

6.2 3m2 5dm2= …….m2 là:

a. 350 m2            b. 3,5m2              c. 3,05m2           d. 3,005m2

7.1 3km 15m = …….km là:

a. 3,15 km          b. 31,5 km           c. 3,015 km            d. 30,15 km

7.2 3 tấn 5kg = …. tấn là:

a. 350 tấn          b. 3,5 tấn              c. 3,05 tấn           d. 3,005 tấn

8: Tìm x: x + 35,2 = (25,6 + 3,14) x 3

9: Đặt tính rối tính:

a/ 465,74 + 352,48

b/ 196,7 – 97,34

c/ 67,8 x 1,5

d/ 52 : 1,6

10: Bài toán: Một hình thang có đáy lớn 120dm, đáy bé bằng đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích hình thang đó.


 Đáp án và hướng dẫn giải: 1.1a; 1.2c; 2.1b; 2.2c; 3.1d; 3.2a; 4.1c; 4.2b; 5.1a; 6.1b; 6.2c; 7.1c; 7.2d

8: Tìm x:

x + 35,2 = (25,6 + 3,14) x 3

x + 35,2 = 28,74 x 3

x + 35,2 = 86,22

x = 86,22 – 35,2

x = 51,02

Bài 9

10:Bài giải

Đáy bé hình-thang là: 120 x = 40 dm

Chiều cao hình-thang là: (120 + 40 ): 2 = 80 dm

Diện tích hình thang là: (120 + 40) x 80 : 2 = 6400dm2

Đáp số: 6400dm2

Advertisements (Quảng cáo)