Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3,4 trang 163,164 môn Toán 5: Phép chia tiết 155

Tiết 155 Đáp án và  giải bài 1 trang 163, bài 2,3,4 trang 164 Sách giáo khoa Toán 5.

Tiết học này giúp các em củng cố các thành phần của phép chia. Thực hành phép tính chia với các loại số đã học, cũng như áp dụng các phép tính nhẩm cho kết quả nhanh.

1. Tính rồi thử lại (theo mẫu): 

a) 8192 :32 ;

15335 : 42.

b) 75,95 : 3,5 ;

97,65 : 21,7 (thương là số thập phân)

Phépchia hết: a: b = c, ta có a = c x b (b khác 0)

Phépchia có dư: a : b = c (dư r), ta có a = c x b + r (0 < r < b).


2. Tính:

a) 3/10 : 2/5;

b) 4/7 : 3/11

Đáp án: a) 3/10 : 2/5 = 3/10 x 5/2 = 15/20 = 3/4

b)4/7 : 3/11 = 4/7 x 11/3 = 44/21


Bài 3: Tính nhẩm:

a) 25 : 0,1                   48 : 0,01                       95 : 0,1

Advertisements (Quảng cáo)

25 x 10                        48 x 100                       72 : 0,01

b) 11 : 0,25                  32 : 0,5                        75 : 0,5

11 x 4                          32 x 2                           125 : 0,25

HD. a) 25:0,1 = 25 x 1/10 = 25 x 10 = 250

25 x 10 = 250

48: 0,01 = 48 x 1/100 = 48 x 100 = 4800

48 x 100 = 4800

95 : 0,1 = 95 : 1/100 = 95 x 10 = 950

72: 0,01 = 72 x 1/100 = 72 x 100 = 7200

b) 11 : 0,25 =  11 : 25/100 = 11 : 1/4 = 11 x 4 = 44

11 x 4  = 44

Advertisements (Quảng cáo)

32 : 0,5 = 32 : 5/10 = 32 : 1/2 = 32×2 = 64

32 x 2 = 64

75 : 0,5 = 75 : 5/10 = 75 : 1/2 = 75 x 2 = 150

125 : 0,25 = 125 : 25/100 = 125 : 1/4 = 125 x 4 = 500


Bài 4 trang 164: Tính bằng hai cách:

a) 7/11 : 3/5 + 4/11 : 3/5

b) (6,24 + 1,26) : 0,75

a) Cách 1:   7/11 : 3/5 + 4/11 : 3/5 = 7/11 x 5/3 + 4/11 x 5/3 = 35/33 + 20/33 = 55/33 = 5/3

Cách 2: 7/11 : 3/5 + 4/11 : 3/5 = (7/11 + 4/11) : 3/5 = 11/11 : 3/5 = 1 : 3/5 = 5/3

Xem trực quan

b) Cách 1 :  (6,24 + 1,26) : 0,75 = 7,5 : 0,75 = 10

Cách 2: 6,24 + 0,75 : 1,26 : 0,75 = 8,32 + 1,68 = 10.

Lưu ý: Không có phép chia cho số 0.

– Chia cho 1 thì bằng chính số bị chia.

– Chia cho chính số bị chia thì bằng 1.

– 0 chia cho mọi số khác 0 thì đều bằng 0.

– Số dư phải bé hơn số chia.


Lời giải Bài trong sách bài tâp:

2. Tính nhẩm

a) 52 : 0,1 = 520;             52 x 10 = 520

0,47 : 0,1 = 4,7;               0,05 : 0,1 = 0,5

b) 87 : 0,01 = 8700;          87 x 100 = 8700

054 : 0,01 =5400;             42 : 0,01 = 4200

c) 15 : 0,25 = 15 : 1/4 = 60;    32 : 0,25 = 32 : 1/4 = 128.

18 : 0,5 = 18:1/2 = 36;          24 : 0,5 = 24:1/2 = 48

3. Tính bằng 2 cách

Advertisements (Quảng cáo)