Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Tiết 156 + 157: Giải bài 1,2,3,4 trang 164,165 Toán 5 (Luyện tập)

Tiết 156, 157 Luyện tập trong sách giáo khoa toán lớp 5: Giải bài 1,2,3 trang 164, bài 4 trang 165.

+ Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân.

+ Tìm tỉ số phần trăm của hai số.

+ Thực hiện các phép cộng, trừ tỉ số %.

+ Giải các bài toán có liên quan đến tỉ số %.

1. Tính:

a) 12/7 : 6;            16: 8/11;                      9 : 3/5 x 4/15

b) 72  :45             281,6 : 8                        300,72 : 53,7

15 : 50                 912,8 : 28                       0,162 : 0,36


2. Tính nhẩm:

a) 3,5 : 0,1 = 3,5 x 10 = 35

7,2 : 0,01 = 7,2 x 100 = 720

8,4 : 0,01 = 8,4 x 100 = 840

6,2 : 0,1 = 6,2 x 10 = 62

9,4 : 0,1 = 9,4 x 10 = 94

5,5 : 0,01 = 5,5 x 100 = 550

b) 12 : 0,5 = 12 x 2 = 24

11 : 0,25 = 11 x 4 = 44

Advertisements (Quảng cáo)

20 : 0,25 = 20 x 4 =80

24 : 0,5 = 24 x 2 = 48.

15 : 0,25 = 15 x 4 = 60.


3. Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):

a) 3:4 = 3/4 = 0,75

b) 7 : 5 = 7/5 = 1,4

c) 1 : 2 = 1/2 = 0,5

d) = 7 : 4 = 7/4 = 1,75


4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp ?

A. 150%                     B. 60%

Advertisements (Quảng cáo)

C. 66%                        D. 40%


Bài luyện tập trang 165: Bài 1,2,3,4 SGK Toán 5

Bài 1: Tính tỉsố phần trăm của:

a) 2 và 5;                    b) 2 và 3 ;                  c) 3,2 và 4                      d) 7,2 và 3,2

Chú ý: Nếu tỉsố % là số thập phân thì chỉ lấy hai chữ số ở phần thập phân.

Ví dụ: 1 : 6 = 0,166666…

Tỉsố % của 1 và 6 là: 16,66%.

a) 2 : 5 = 0,4 = 0,40 = 40%

b) 2 : 3 = 0,6666 = 66,66%

c) 3,2 : 4 = 0,8 = 80%

d) 7,2 : 3,2 = 2,25 = 225%.


2. Tính:

a) 2,5% + 10,34%  = 12,84% ;

b) 56,9% – 34,25% = 22,65% ;

c) 100% -23% -47,5% = 77% – 47,5% = 29,5% ;


Bài 3 trang 165. Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi:

a) Diện.tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu % diện.tích đất trồng cây cà phê ?

b)  D.tích đất trồng cây cà phê bằng bao nhiêu % d.tích đất trồng cây cao su ?

a) Tỉ-số % của diện.tích đất trồng cây và diện.tích đất trồng cây là:

480 : 320 = 1,5

1,5 = 150%

b) Tỉ-số % của diện tích đất trồng cây và diện tích đất trồng cây cao su là:

320 : 480 = 0,6666…

0,6666…= 66,66%

Đáp số: a) 150% ;  b) 66,66%.


Bài 4 trang 165: Lớp 5A dự định trồng 180 cây, đến nay đã trồng được 45% số cây. Hỏi theo dự định, lớp 5A còn phải trồng bao nhiêu cây nữa ?

Số cây lớp 5A đã trồng được là: 180 x 45 : 100 = 81 (cây)

Số cây lớp 5A còn phải trồng theo dự định là: 180 – 81 = 99 (cây)

Đáp số: 99 cây.

Advertisements (Quảng cáo)