Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3,4 trang 176 môn Toán 5: Luyện tập chung tiết 170

Luyện tập chung tiết 170 bài 1,2,3,4 môn Tóan 5 trang 176

Bài 1: Tính:

a) 683 x 35;           1954 x 425 ;        2438 x 306 ;

b) 7/9 x 3/35;         9/22  x 55;         11/17 : 33/34

c) 36,66 : 7,8 ;       15,7 : 6,28 ;         27,63 : 0,45 ;

d) 16 giờ 15 phút : 5 ;        14 phút 36 giây : 12

Đáp án: a) 683 x 35 = 23905

1954 x 425 = 830450

2438 x 306 = 746028

Đáp án câu b

Đáp số câu c, d


Bài 2: Tìm x:

Advertisements (Quảng cáo)

a) 0,12 x x = 6 ;                         b) x : 2,5 = 4 ;

c) 5,6 : x = 4 ;                           d) x x 0,1 = 2/5 ;

Giải bài 2: a) 0,12 x x = 6

x = 6 : 0,12

x = 50.

b) x : 2,5 = 4

x = 4 x 2,5

x = 10.

Advertisements (Quảng cáo)

c) 5,6 : x = 4

x = 5,6 : 4

x = 1,4

d)  x x 0,1 = 2/5

x = 2/5 : 0,1

x = 2/5 : 1/10

x = 2/5 x 10/1 = 20/5 = 4


Bài 3 trang 176 Toán 5: Trong ba ngày một cửa hàng bán được 2400kg đường. Ngày thứ nhất bán được 35% số đường đó, ngày thứ hai bán được 40% số đường đó. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki -lô-gâm đường ?

Đáp án bài 3: Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày đầu là:

2400 x 35 : 100 = 840 (kg)

Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày thứ hai là:

2400 x 40 : 100 = 960 (kg)

Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày thứ ba là:

2400 – (840 + 960) = 600 (kg)

Đáp số: 600kg đường.


Bài 4 trang 176: Một cửa hàng bán hoa quả ( trái cây) thu được 1.800.000 đồng. Tính ra số tiền lãi bằng 20% số tiền mua. Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu?

Hướng dẫn: Coi số tiền mua là 100%. Số tiền bán bằng:
100% + 20% = 120% (số tiền mua)
Số tiền vốn để mua số hoa quả đó là:
1800000 : 120% = 1500000 (đồng)
Đáp số: 1500000 đồng

Advertisements (Quảng cáo)