Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2,3 trang 121 Toán lớp 5: Thể tích hình hộp chữ nhật

CHIA SẺ

Thể tích hình hộp chữ nhật Lớp 5 Toán chương 3

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 121 SGK Toán 5: Thể tích hình hộp chữ nhật.

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Gọi V là thể tích của hình hộp chữ nhật, ta có:

V = a x  b x c

(a, b, c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật).


Gợi ý giải bài trong sách:

Bài 1: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c.

a) a = 5cm;  b = 4cm;     c = 9cm.

b) a = 1,5m;  b = 1,1m;     c = 0,5m.

c) a = 2/5 dm;  b = 1/3 dm;     c = 3/4 dm.

Giải bài 1: Thể tích của hình hộp chữ nhật trong mỗi trường hợp là:

a) V = 5 x 4 x 9 = 180 (cm3)

b) V = 1,5 x 1,1 x 0,5 = 0,825 (m3)


Bài 2 trang 121: Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên:

Lời giải: Chia khối gỗ thành hai hình hộp chữ nhật như hình dưới đây:

Thể tích hình hộp chữ nhật I là:

12 x 8 x 5 = 480 ()

Hình hộp chữ nhật II có chiều dài là:

15 – 7 = 8 (cm)

Thể tích hình chữ nhật II là: 7 x 6 x 5 = 210 (cm3)

Thể tích của khối gỗ là: 480 + 210 = 690 (cm3)

Đáp số: 690cm3


Bài 3 trang 121 Toán 5: Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước theo hình dưới đây:

Đáp án bài 3:

Thể tích của hòn đá bằng thể tích của hình hộp chữ nhật (phần nước dâng lên) có đáy của bể và có chiều cao là: 7 – 5 = 2 (cm)

Thể tích của hòn đá là: 10 x 10 x 2 = 200 (cm3)

Đáp số: 200 cm3