Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 2 lớp 5

Đề 19 Thi học kì 2 môn Toán lớp 5: Viết dưới dạng phân số thập phân của 0,02%

CHIA SẺ
[Đề số 19] Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5: Biết 65% của một bao gạo là 149,5kg. Hỏi \(\dfrac{4}{5}\) bao gạo đó là bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Viết dưới dạng phân số thập phân của 0,02%

A. \(\dfrac{2}{{100}}\,\)

B. \(\dfrac{2}{{1000}}\,\)

C. \(\dfrac{2}{{10000}}\,\)

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Biết 65% của một bao gạo là 149,5kg. Hỏi \(\dfrac{4}{5}\) bao gạo đó là bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

A. 180kg

B. 184kg

C. 194kg

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Một bếp ăn tập thể chuẩn bị gạo đủ ăn cho 60 người trong 12 ngày. Nếu có 90 người thì ăn hết số gạo đó trong bao nhiêu ngày ? (biết rằng mức ăn của mọi người là như nhau).

A. 8 ngày

B. 10 ngày

C. 9 ngày

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Một người đi xe máy với vận tốc 46 km/giờ. Tính quãng đường người đó đi được trong 15 phút.

A. 10km

B. 11km

C. 11,5km

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Quảng cáo

a. \(1\dfrac{2}{3}:\dfrac{4}{5} = 2\dfrac{1}{{12}}\)

b. \(1\dfrac{2}{3}:\dfrac{4}{5} = \dfrac{4}{3}\,\)

c. \(\dfrac{5}{4} \times \dfrac{3}{2} = 1\dfrac{2}{5}\,\)

d. \(\dfrac{4}{5} \times \dfrac{3}{2} = 1\dfrac{1}{5}\,\)

6. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Một hình vuông có chu vi 50m. Tính diện tích hình vuông đó.

A. 156m2

B. 156,25m2

C. 160m2

7. Tìm x :

a. \(x + 1,23:3 = 1,845\)

Quảng cáo

b. \(\dfrac{1}{8} \times x \times \dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{2}\)

8. Lúc 6 giờ 14 phút, một ô tô chở hàng từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 45 km/giờ. Dọc đường ô tô dừng lại nghỉ 36 phút và đến được tỉnh B lúc 9 giờ 50 phút. Tính quãng đường từ A đến B ?


1.

A. \(\dfrac{2}{{100}}\)

Đ

B. \(\dfrac{2}{{1000}}\,\)

S

C. \(\dfrac{2}{{10000}}\,\)

S

2.  Chọn B.

3.

A. 8 ngày

Đ

B. 10 ngày

S

C. 9 ngày

S

4.

A. 10km

S

B. 11km

S

C. 11,5km

Đ

5.

a. \(1\dfrac{2}{3}:\dfrac{4}{5} = 2\dfrac{1}{{12}}\)

Đ

b. \(1\dfrac{2}{3}:\dfrac{4}{5} = \dfrac{4}{3}\,\)

S

c. \(\dfrac{5}{4} \times \dfrac{3}{2} = 1\dfrac{2}{5}\,\)

S

d. \(\dfrac{4}{5} \times \dfrac{3}{2} = 1\dfrac{1}{5}\,\)

Đ

6. Chọn B

7.

\(\begin{array}{l}a)\,\,x + 1,23:3 = 1,845\\\,\,\,\,\,\,x + 0,41 = 1,845\\\,\,\,\,\,\,x = 1,845 – 0,41\\\,\,\,\,\,x = 1,435\end{array}\)

\(\begin{array}{l}b)\,\,\dfrac{1}{8} \times x \times \dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{2}\\\,\,\,\,\,\dfrac{1}{8} \times \dfrac{1}{4} \times x = \dfrac{1}{2}\\\,\,\,\,\dfrac{1}{{32}} \times x = \dfrac{1}{2}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = \dfrac{1}{2}:\dfrac{1}{{32}}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 16\end{array}\)

8.

Thời gian ô tô thực đi trên đường là:

9 giờ 50 phút – (6 giờ 14 phút + 36 phút) = 3 (giờ)

Quãng đường AB dài số ki lô mét là:

 45 ⨯ 3 = 135 (km)

Đáp số: 135 km