Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3 trang 115 môn Toán 5: Thể tích của một hình

Thể tích của một hình – Chương 3 toán Lớp 5

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 115 SGK Toán 5: Thể tích của một hình

Tóm tắt lý thuyết:

Trong hình bên, hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật. Ta nói: Thể tích hình lập phương bé lớn hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương

Hình C gồm 4 hình lập phương như nhau và hình D cũng gồm 4 hình lập phương như thế. Ta nói: Thể tích hình C bằng thể tích hình D.


Bài 1: Trong hai hình dưới đây:

Hình hộp chữ nhật A gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

Hình hộp chữ nhật B gồm mấy  hình lập phương nhỏ ?

Advertisements (Quảng cáo)

Hình nào có thể tích lớn hơn.

Giải: Hình hộp chữ nhật A gồm 16 hình lập phương nhỏ.

Hình hộp chữ nhật B gồm 18 hình lập phương nhỏ ?

Hình B có thể tích lớn hơn.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 2: Hình A gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

Hình B gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

So sánh thể tích của hình A và hình B.

Giải: Hình A có 45 hình lập phương nhỏ.

Hình B có 17 hình lập phương nhỏ.

Thể tích của hình A lớn hơn thể tích của hình B.


Bài 3 trang 115 Toán 5: Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm. Hãy xếp 6 hình lập phương đó thành một hình hộp chữ nhật. Có bao nhiêu cách xếp hình khác nhau ?

Các em xếp hình như dưới đây:

Advertisements (Quảng cáo)