Trang Chủ Lớp 3 Đề thi học kì 1 lớp 3

Đề thi Toán kì 1 lớp 3: Có 40 bông hoa, cắm vào mỗi lọ 5 bông. Hỏi cắm được bao nhiêu lọ hoa?

CHIA SẺ
Có 40 bông hoa, cắm vào mỗi lọ 5 bông. Hỏi cắm được bao nhiêu lọ hoa?; Tìm một số có ba chữ số, biết chữ số hàng trăm gấp 2 lần chữ số hàng chục. Chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị … trong Đề thi Toán kì 1 lớp 3. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) \(234 + x = 165 + 578\)

Giá trị của \(x\) là:

A) 409             B) 499             C) 509

b) \(x – 125 = 524 – 109\)

Giá trị của \(x\) là:

A) 450             B) 540             C) 560

2.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Có 40 bông hoa, cắm vào mỗi lọ 5 bông. Hỏi cắm được bao nhiêu lọ hoa?

6 lọ ☐             7 lọ ☐             8 lọ ☐

3. Điền số thích hợp vào ô trống.

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Tìm một số có ba chữ số, biết chữ số hàng trăm gấp 2 lần chữ số hàng chục. Chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị.

A) 630             B) 631             C) 641

5. Không cần thực hiện phép tính, hãy điền dấu \(\left( { > , < , = } \right)\)

a) \(9 + 9 + 9\) ☐ \(9 \times 3\)

b) \(6 \times 5 + 7\) ☐ \(6 \times 6\)

6. Tìm \(x\)

a) \(4 \times x = 72 – 40\)

b) \(x:2 + 2 = 32\)

7. Tính:

a) \(8 \times 6 + 68 = \)

b) \(9 \times 5 – 3 = \)

c) \(48:8:3 = \)

d) \(54:6 \times 3 = \)

8. Hiện nay bố 36 tuổi, gấp 4 lần tuổi Nam. Hỏi 6 năm trước tuổi bố gấp mấy lần tuổi Nam?

9. Nếu Khuê cho Tú 6 nhãn vở thì số nhãn vở của hai bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu Khuê hơn Tú bao nhiêu nhãn vở?

1.0. Tính bằng cách nhanh nhất.

\(10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 = \)


1. a) C) \(x = 509\)

b) B) \(x = 540\)

2.S           S           Đ

3.

4. B) 631

5. Không cần thực hiện phép tính, hãy điền dấu \(\left( { > , < , = } \right)\)

a) \(\underbrace {9 + 9 + 9}_{ = 9 \times 3} = 9 \times 3\)

b) \(6 \times 5 + 7 > \underbrace {6 \times 6}_{\scriptstyle = 6 \times \left( {5 + 1} \right)\atop\scriptstyle = 6 \times 5 + 6}\)

6. Tìm \(x\)

a) \(\begin{array}{l}4 \times x = 72 – 40\\4 \times x = 32\\x = 32:4\\x = 8\end{array}\)

b) \(\begin{array}{l}x:2 + 2 = 32\\x:2 = 32 – 2\\x:2 = 30\\x = 30 \times 2\\x = 60\end{array}\)

7. Tính:

a) \(\begin{array}{l}8 \times 6 + 68\\ = 48 + 68\\ = 116\end{array}\)

b) \(\begin{array}{l}9 \times 5 – 3\\ = 45 – 3\\ = 42\end{array}\)

c) \(\begin{array}{l}48:8:3\\ = 6:2\\ = 3\end{array}\)

d) \(\begin{array}{l}54:6 \times 3\\ = 9 \times 3\\ = 27\end{array}\)

8. Tuổi Nam hiện tại là:

\(36:4 = 9\) (tuổi)

Tuổi Nam 6 năm trước là:

\(9 – 6 = 3\) (tuổi)

Tuổi của bố Nam 6 năm trước là:

\(36 – 6 = 30\) (tuổi)

Vậy 6 năm trước tuổi bố gấp số lần tuổi Nam là:

\(30:3 = 10\) (lần)

Đáp số: 10 lần

9. Theo đề bài ta có sơ đồ

 Bài giải:

Nhìn vào sơ đồ ta thấy lúc đầu Khuê có nhiều hơn  Tú số nhãn vở là:

\(6 + 6 = 12\) (nhãn vở)

Đáp số: 12 nhãn vở

1.0. \(\begin{array}{l}10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20\\ = \left( {10 + 20} \right) + \left( {12 + 18} \right) + \left( {14 + 16} \right)\\ = 30 + 30 + 30\\ = 30 \times 3\\ = 90\end{array}\)