Trang Chủ Lớp 3 Đề thi học kì 1 lớp 3

Đề môn Toán lớp 3 cuối học kì 1: Một cửa hàng buổi sáng bán được 245kg gạo như vậy kém số gạo bán buổi chiều là 63kg. Hỏi số gạo bán buổi chiều là bao nhiêu ki-lô-gam?

CHIA SẺ
Một cửa hàng buổi sáng bán được 245kg gạo như vậy kém số gạo bán buổi chiều là 63kg. Hỏi số gạo bán buổi chiều là bao nhiêu ki-lô-gam? … trong Đề môn Toán lớp 3 cuối học kì 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

Một cửa hàng buổi sáng bán được 245kg gạo như vậy kém số gạo bán buổi chiều là 63kg. Hỏi số gạo bán buổi chiều là bao nhiêu ki-lô-gam?

248kg ☐         308kg ☐         380kg ☐

2.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

Hình bên có:

a) Bao nhiêu hình tam giác?

4 hình tam giác  ☐

5 hình tam giác  ☐

6 hình tam giác  ☐

b) Bao nhiêu hình tứ giác?

3 hình tứ giác  ☐

4 hình tứ giác  ☐

5 hình tứ giác  ☐

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Quyển sách thứ nhất có 286 trang. Số trang sách của quyển sách thứ hai kém số trang của quyển sách thứ nhất 98 trang. Hỏi quyển sách thứ hai có bao nhiêu trang?

A) 198 trang

B) 188 trang

C) 186 trang

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

5. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

An ngồi vào bàn bắt đầu học thì kim đồng hồ chỉ số 3, kim phút chỉ số 12. Lúc An học xong bài thì kim giờ chỉ gần số 4, kim phút chỉ số 9. Hỏi An học bài trong bao lâu?

A) 30 phút                   B) 35 phút

C) 45 phút                   D) 50 phút

6. Một đàn gà có 148 con gà trống. Số gà mái nhiều hơn số gà trống 39 con. Hỏi đàn gà đó có bao nhiêu con gà mái?

7. Tính chu vi hình tứ giác ABCD

8. Tí đi bộ từ nhà đến trường hết 20 phút. Lớp học bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút. Vậy Tí bắt đầu đi từ nhà lúc mấy giờ?

9. Tính:

a) \(40 \times 3 – 35 = \)

b) \(120 – 80 + 10 = \)

1.0. Đội Một trồng được 146 cây. Đội Hai trồng được ít hơn đội Một 28 cây. Hỏi cả hai đội trồng được bao nhiêu cây?


1.S             Đ             S

2.

a) S             S             Đ

b) S             Đ             S

3. B) 188 trang

4. a) S             Đ

b) Đ             S

c) Đ             S

5. C) 45 phút

6. Đàn gà có số con gà mái là:

\(148 + 39 = 187\) (con)

Đáp số: 187 con

7.

Cách 1:

Chu vi hình tứ giác ABCD là:

\(6 + 8 + 6 + 8 = 28\) (cm)

Đáp số: 28 cm

Cách 2:

Chu vi hình tứ giác ABCD là:

\(\left( {6 + 8} \right) \times 2 = 28\) (cm)

Đáp số: 28 cm

8.  Tí bắt đầu đi từ nhà lúc:

7 giờ  30 phút – 20 phút = 7 giờ 10 phút

Đáp số: 7 giờ 10 phút

9. Tính:

a) \(\begin{array}{l}40 \times 3 – 35\\ = 120 – 35\\ = 85\end{array}\)

b) \(\begin{array}{l}120 – 80 + 10\\ = 40 + 10\\ = 50\end{array}\)

1.0.  Đội Hai trồng được số cây là:

\(146 – 28 = 118\) (cây)

Cả hai đội trồng được tất cả số cây là:

\(146 + 118 = 264\) (cây)

Đáp số: 264 cây