Trang Chủ Lớp 3 Đề thi học kì 1 lớp 3

Chia sẻ đề thi Toán học kì 1 lớp 3: Lớp 3A có 9 bàn học, mỗi bàn có 4 học sinh. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?

CHIA SẺ
Lớp 3A có 9 bàn học, mỗi bàn có 4 học sinh. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?; Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống … trong Chia sẻ đề thi Toán học kì 1 lớp 3. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Tính:

a) \(2 \times 1 = 3\) ☐

\(5 \times 5 = 25\)   ☐

\(9 \times 3 = 12\)   ☐

\(20 \times 4 = 80\) ☐

b) \(2:1 = 2\) ☐

\(5:5 = 0\)     ☐

\(9:3 = 3\)     ☐

\(20:4 = 10\) ☐

2.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Lớp 3A có 9 bàn học, mỗi bàn có 4 học sinh. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?

A) 26 học sinh

B) 30 học sinh

C) 36 học sinh

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

\(5 \times 3 + 5 + 5 > 5 \times 5\) ☐

\(5 \times 3 + 5 + 5 = 5 \times 5\) ☐

\(5 \times 3 + 5 + 5 < 5 \times 5\) ☐

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Chu vi hình vuông ABCD là:

60cm   ☐

90cm   ☐

120cm ☐

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Tính: \(6 \times 4 + 5 =  \ldots \)

A) 54               B) 34

C) 29               D) 30

6. Đặt tính rồi tính.

\(417 – 302\)

\(139 – 57\)

\(452 – 254\)

7. Tính

a) \(18:3 + 3 = \)

b) \(6 \times 2 + 18 = \)

c) \(24:3 – 2 = \)

8. Lớp em có 32 bạn, cô giáo chia thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy bạn?

9. Tìm \(x\)

a) \(x – 248 = 968 – 809\)

b) \(x + 235 = 418 + 184\)

1.0. Điền dấu các phép tính thích hợp vào ô trống giữa các số để có kết quả đúng.

\(2\,\,\, ☐\,\,\, 2\,\,\, ☐\,\,\, 2\,\,\, ☐\,\,\, 2\,= 0\)


1. a) S        Đ        S        Đ

b) Đ        S        Đ        S

2.C) 36 học sinh

3. S        Đ        S

4. S        S        Đ

5. C) 29

6. Đặt tính rồi tính.

\(\begin{array}{*{20}{c}} – \\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{417}\\{\underline {302} }\\{115}\end{array}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\begin{array}{*{20}{c}} – \\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{139}\\{\underline {^{}\,\,\,57} }\\{^{}\,\,\,82}\end{array}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\begin{array}{*{20}{c}} – \\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{452}\\{\underline {254} }\\{198}\end{array}\)

7. Tính

a) \(\begin{array}{l}18:3 + 3\\ = 6 + 3\\ = 9\end{array}\)

b) \(\begin{array}{l}6 \times 2 + 18\\ = 12 + 18\\ = 30\end{array}\)

c) \(\begin{array}{l}24:3 – 2\\ = 8 – 2\\ = 6\end{array}\)

8. Lớp em có 32 bạn, cô giáo chia thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy bạn?

Mỗi tổ có số bạn là:

\(32:4 = 8\) (bạn)

Đáp số: 8 bạn

9. Tìm \(x\)

a) \(\begin{array}{l}x – 248 = 968 – 809\\x – 248 = 159\\x = 159 + 248\\x = 407\end{array}\)

b) \(\begin{array}{l}x + 235 = 418 + 184\\x + 235 = 602\\x = 602 – 235\\x = 367\end{array}\)

1.0. \(\begin{array}{l}2 + 2 – 2 – 2 = 0\\2 – 2 + 2 – 2 = 0\\2 + 2:2 – 2 = 0\\2 \times 2:2 – 2 = 0\\2:2 \times 2 – 2 = 0\\2 \times 2 – 2 – 2 = 0\end{array}\)