Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 lớp 8 môn Sử...

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 lớp 8 môn Sử mới nhất năm 2016

CHIA SẺ

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Lịch sử: Vì sao gọi cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là một cuộc Cách mạng tư sản?

Đề Kiểm Tra Học Kì 1

Môn: Lịch Sử – Lớp 8

Thời gian làm bài 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

1 (2 điểm). Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng

1. Giai cấp tư sản và vô sản là hai giai cấp chính của xã hội:

A. Chiếm hữu nô lệ

B.Nguyên thuỷ và phong kiến

C.Phong kiến

D.Tư bản

2. Xã hội phong kiến Pháp trước cách mạng có:

A. 4 đẳng cấp

B.3 đẳng cấp

C.2 đẳng cấp

D.Không có đẳng cấp

3. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8 – 1789) và Hiến pháp 1791 ở Pháp phục vụ chủ yếu cho quyền lợi của giai cấp và tầng lớp nào?

A. Tư sản

B.Vô sản

C.Tiểu tư sản

D.Tăng lữ

4. Cách mạng tư sản Anh (giữa thế kỉ XVII) đem lại quyền lợi cho:

A. Nhân dân lao động Anh

B.Quí tộc cũ

C.Giai cấp tư sản và quý tộc mới

D.Vua nước Anh

2 (2 điểm). Chọn và điền cụm từ thích hợp vào chỗ … dưới đây cho đúng với câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  • Cách mệnh
  • Tư bản
  • Công nông
  • Thuộc địa
  • Cộng hoà
  • Giai cấp

“Cách mệnh Pháp cũng là cách mệnh Mỹ, nghĩa là cách mệnh ……………………., cách mệnh không đến nơi, tiếng là ……………………. và dân chủ, kì thực trong thì nó tước lục (tức tước đoạt) ……………………., ngoài thì áp bức …………………….”

(Hồ Chí Minh)

Phần II. Tự luận (6 điểm)

3 (3 điểm). Trình bày ý nghĩa lịch sử của Công xã Pari

4 (3 điểm). Vì sao gọi cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là một cuộc Cách mạng tư sản?

 

Quảng cáo
CHIA SẺ