Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 8 chương 1 Cơ học: Tính tỉ số giữa thể tích phần nổi và phần chìm của viên đá từ đó suy ra chiều cao của phần nổ?

CHIA SẺ
Tính tỉ số giữa thể tích phần nổi và phần chìm của viên đá từ đó suy ra chiều cao của phần nổ?;Tính vận tốc chuyển động của xe … trong Kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 8 chương 1 Cơ học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Ngựa kéo xe chuyển động đều. Lực ngựa kéo xe là 600N. Trong 5 phút xe đã nhận được một công do ngựa sinh ra là 360kJ.

a) Quãng đường xe đi được là bao nhiêu ?

b) Tính vận tốc chuyển động của xe.

2. Một khối nước đá hình lập phương cạnh 3cm, khối lượng riêng bằng 0,9 lần khối lượng riêng của nước. Viên đá nổi trên mặt nước. Tính tỉ số giữa thể tích phần nổi và phần chìm của viên đá từ đó suy ra chiều cao của phần nổi.


1. a/ Quãng đường xe đi đươc là: \(s =\dfrac{A}{ F}  = \dfrac{360000}{600} = 600\, m\)

b/ Vận tốc chuyển động của xe: \(V = \dfrac{s }{ t}  = 2\,m/s\).

2. Gọi d\(_1\)  và d\(_2\)  là trọng lượng riêng của nước và nước đá, V\(_1\)  và V\(_2\)  là thể tích phần nước đá bị chìm và nổi. Gọi h\(_1\)  và h\(_2\) là chiều cao nước đá bị và nổi. Khi viên đá nổi thì lực đẩy Ác-si-mét bằng trọng lượng của vật.

V, h lần lượt là thể tích, chiều cao của khối nước đá

\(d_1 V_1 = d_2(V_1 +V_2 ) \Rightarrow \dfrac{{{V_1}}}{ {{V_2}}}  = \dfrac{{{d_1}} }{ {{d_2}}}  \)

\(\Rightarrow \dfrac{{{V_1}} }{ {{V_2}}} =\dfrac{1 }{ 9}\)

\(d_1 .h_1  = d_2 . h \rightarrow h_1  = \dfrac{{{d_2}h} }{{{d_1}}} = 2,7\,cm\) và độ cao phần nổi là:

\(h_2 = h – h_1 = 3 – 2,7 = 0,3\,cm = 3\)\(\,\,mm.\)