Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 8 – chương 1 Cơ học: Lực đẩy Ác-si-mét không phụ thuộc vào đại lượng nào sau đây?

CHIA SẺ
Lực đẩy Ác-si-mét không phụ thuộc vào đại lượng nào sau đây?; Áp suất ở đáy của một bình chứa rượu không phụ thuộc vào đâu? … trong Kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 8 – chương 1 Cơ học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

A. TRẮC NGHIỆM.

1. Áp suất ở đáy của một bình chứa rượu không phụ thuộc vào:

A. Trọng lượng riêng của rượu.

B. Độ cao của mức rượu trong bình.

C. Khối lượng riêng của rượu.

D. Diện tích cùa mặt thoáng của rượu.

2. Lực đẩy Ác-si-mét không phụ thuộc vào đại lượng nào sau đây?

A. Khối lượng của vật bị nhúng.

B. Thể tích của vật bị nhúng.

C. Trọng lượng riêng của chất lỏng đựng trong chậu.

D. Khối lượng riêng của chất lỏng đựng trong chậu.

3. Phát biểu nào đúng trong các phát biểu sau đây?

1. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên một vật bằng trọng lượng của chất lưu (chất lỏng hoặc chất khí) bị vật chiếm chỗ.

2. Lực đẩy Ác-si-mét không phụ thuộc vào trọng lượng của vật thả trong chất lưu mà phụ thuộc vào trọng lượng của chất lưu đã bị vật chiếm chỗ.

3. Lực đẩy lên một vật ngập trong nước nhỏ hơn trọng lượng của nước bị vật chiếm chỗ.

A. 1).                          B. 1) và 2).

C. 2) và 3).                 D. 3)

4. Một vật nặng l00 kg đang nổi trên mặt nước. Thể tích phần chìm của vật là:

A. Lớn hơn 100 dm\(^3\)

B. Nhỏ hơn l00 dm\(^3\)

C. Bằng 100 dm\(^3\)

D. 200100dm\(^3\)

5. Một hòn đá có khối lượng 4,8kg. Biết trọng lượng riêng d của đá bằng 2,4.10\(^4\)N/m\(^3\) . Lực đẩy của nước tác dụng lên hòn đá khi ở trong nước là:

A. 48 N.                          B. 2 N

C.20N.                            D.4,8N

B.TỰ LUẬN

6. Một bình hoa có khối lượng 2kg đặt trên bàn. Biết đáy bình là mặt tròn bán kính 5cm. Hãy tính áp suất của bình lên mặt bàn ra đơn vị N/m\(^2\) và Pa.


1

2

3

4

5

D

A

B

C

C

6. Diện tích của đáy bình là

\(S=\pi  R^2 = 0,00785 m^2\).

Áp suất của đáy bình tác dụng lên bàn:

\(p = 20 : 0,00785 = 2547 N/m^2\)\(= 2547 \;Pa\)