Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút – chương 1 Cơ học Lý lớp 8 có đáp án: Đơn vị đo áp suất là gì?

CHIA SẺ
Đơn vị đo áp suất là gì?; Áp suất của khí quyển trên mặt nước là p\(_o\)Pa. Trọng lượng riêng của nước là 10\(^4\)  N/m. Độ sâu (so với mặt nước) có áp suất bằng 3 p\(_o\)  là bao nhiêu? … trong Đề kiểm tra 15 phút – chương 1 Cơ học Lý lớp 8 có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Áp suất tăng khi :

A. Áp lực tăng còn diện tích có lực tác dụng được giữ nguyên không đổi.

B. Diện tích bị ép tăng và áp lực không đổi.

C. Áp lực và diện tích bị ép tăng theo cùng tỉ lệ.

D. Áp lực và diện tích bị ép giảm theo cùng tỉ lệ.

2. Đơn vị đo áp suất là :

A .Niutơn (N)          B. m\(^2\)

C. kPa                      D.\({{kg} \over {{m^3}}}\)

3. Áp suất của khí quyển trên mặt nước là p\(_o\)Pa. Trọng lượng riêng của nước là 10\(^4\)  N/m. Độ sâu (so với mặt nước) có áp suất bằng 3 p\(_o\)  là:

A. 10m                     B. 20m

C. 10m                     D. 30m.

 Câu 4. Một máy nâng thủy lực (con đội) được dùng để nâng các vật nặng lên cao. Khi tác dụng lực 10N lên pittông nhỏ để nâng vật 50N đặt trên pittông lớn một đoạn 0,5m thì pittông nhỏ phải đi xuống một đoạn bằng:

A. 25m.                    B. 5m

C. 2,5m.                   D. 0,5m.

5. Áp suất do khí quyển tác dụng lên cơ thể bạn ở mực nước biển có độ lớn gần đúng bằng:

A. 100 Pa.                 B. 1000 Pa.

C. 10000 Pa.             D. 100000 Pa.

6. 1 Pa có giá trị bằng :

A. 1 N/cm\(^2\).             B. 1 N/m\(^2\) .

C. 10 N/m\(^2\) .             D. 100 N/cm\(^2\).

7. Đổ cùng một lượng nước vào ba bình A, B, C ở hình vẽ bên.

Gọi P\(_A\) , P\(_B\) , P\(_C\)  lần lượt là áp suất  của nước tác dụng lên đáy

các bình A, B và C thì:

 

A. P\(_A\)  = P\(_B\)  = P\(_C\)          B. P\(_A\)  < P\(_B\)  < P\(_C\)

C. P\(_B\)  < P\(_A\)  < P\(_C\)          D. P\(_B\) > P\(_A\)  > P\(_C\)

8.Theo nguyên lý Paxcan, áp suất tác dựng lên một chất lỏng chứa trong bình kín

A. giảm khi đi trong chất lỏng.

B. được truyền nguyên vẹn trong chất lỏng.

C. tăng khi đi trong chất lỏng.

D. thăng giáng khi đi trong chất lỏng tùy thuộc vào tiết diện của bình chứa.

9. Một máy nén thủy lực có pittông vào có đường kính bằng 20mm và bán kính pittông ra có đường kính bằng 10mm. Tác dụng lực vào 1 N sẽ tạo ra một lực ra bằng

A. 2N.                    B. 0,5N

C. 0,25N                D. 4N

1.0. Một khinh khí cầu có thể tích V = 25m\(^3\) chứa khí hiđrô. Biết trọng lượng của khí cầu bằng

M = 200N, trọng lượng riêng của không khí và của khí hiđrô lần lượt là d\(_0\) = 13 N/m\(^3\)  và

d\(_H\)  = 0,9 N/m\(^3\) . Khinh khí cầu có thể kéo lên trên không một vật nặng có trọng lượng bằng

A .102,5N.                B. 547,5N

C. 302,5N.                D.347,5N


1

2

3

4

5

A

C

B

C

D

6

7

8

9

10

B

C

B

C

A