Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý 8 Chương 2 Nhiệt học: Lực kéo của động cơ là?

Các em nhanh tay tham khảo đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Vật lý 8 Nhiệt học: Một chiếc ô tô chuyển động đều đi được đoạn đường 18km trong 30 phút. Công suất của ô tô là 10kW. Lực kéo của động cơ là…

A. TRẮC NGHIỆM.

1. Động cơ thứ nhất trong 20s kéo được 2 bao xi măng, mỗi bao nặng 500N lên cao 4m. Động cơ thứ hai trong nửa phút kéo được 100 viên gạch, mỗi viên 2kg lên cao 9m. Nếu gọi công suất của động cơ thứ nhất là P\(_1\) , của động cơ thứ hai là P\(_2\)  thì biểu thức nào dưới đây đúng?

A. P\(_1\)  = P\(_2\)           B. P\(_1\)  = P\(_2\) .

C. P\(_2\)  = 4P\(_1\) .       D. P\(_2\)  = 3P\(_1\)

2. Chọn câu trả lời đúng nhất.

Một hòn đá được ném lên từ mặt đất. Trong quá trình bay lên thì hòn đá có:

A. Động năng giảm dần, thế năng không đổi.

B. Thế năng tăng dần, động năng tăng dần.

C. Thế năng tăng dần, động năng giảm dần.

D. Động năng tăng dần, thế năng giảm dần.

3. Trường họp nào sau đây vật có thế năng đàn hồi ?

A. Viên bi đang lăn trên mặt phẳng nghiêng.

B. Cái tên nằm trong cái cung đã được dương,

C. Quả nặng đang làm việc trong cái búa máy.

D. Viên đạn đang nằm trong khẩu súng .

4. Một ôtô tải và một xe môtô chạy trên một đoạn đường với cùng một vận tốc. Công suất của :

A. Mô tô bằng của xe tải.

B Mô tô lớn hơn của xe tải.

C. Mô tô nhỏ hơn của xe tải

Advertisements (Quảng cáo)

D. A, B đều sai.

5. Một chiếc ô tô chuyển động đều đi được đoạn đường 18km trong 30 phút. Công suất của ô tô là 10kW. Lực kéo của động cơ là :

A. 180N               B. 1000N

C. 540N               D. 600N

6. Chọn câu sai

A. Chất khí không có hình dạng xác định.

B. Chất lỏng không có hình dạng xác định.

C. Chất rắn có hình dạng xác định.

D. Cả ba chất rắn, lỏng, khí có thể tích xác định.

7. Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử?

A. Chuyển động không ngừng.

B. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

Advertisements (Quảng cáo)

C. Giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có khoảng cáchẳ

D. Chỉ có thế năng, không có động năng.

8. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng?

A. Nhiệt độ.       B. Nhiệt năng.

C. Thể tích.        D. Khối lượng.

9. Khi nhiệt độ của một vật tăng lên thì:

A.Động năng của các phân tử cấu tạo nên vật tăng.

B. Thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật tăng.

C. Động năng của các phân tử cấu tạo nên vật giảm.

D. Nội năng của vật giảm.

10. Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là đúng?

A. Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.

B. Nhiệt lượng là một dạng năng lượng có đơn vị là jun.

C. Bất cứ. vật nào cũng có nhiệt lượng.

D. Sự truyền nhiệt giữa hai vật dừng lại khi hai vật có nhiệt lượng bằng nhau.

B. TỰ LUẬN

11. Búa đập vào đinh ngập sâu vào gỗ. Đinh ngập sâu vào gồ là nhờ dạng năng lượng nào ? Đó là dạng năng lượng gì ?

12. Đổ kéo một vật có khối lượng m = 72kg lên cao 10m, người ta dùng một máy kéo tời có công suất P = 1580W và hiệu suất 75%. Tính thời gian máy thực hiện công việc trên ?

13. Một đoàn tàu hỏa chuyển động đều với vận tốc 36km/h. Đầu máy phải thắng một lực cân bằng 0,005 trọng lượng của đoàn tàu. Biết công suất đầu máy là 750kW, xác định khối lượng

1

2

3

4

5

D

C

B

C

B

6

7

8

9

10

D

D

D

A

A

11. Khi búa chuyển động có động năng, khi chạm vào đinh làm cho đinh ngập sâu vào gỗ.

12. Công có ích: \(A_1  = F.s = 10.m.s = 10.72.10 \)\(\,= 7200\,J\)

Công toàn phần của máy thực hiện: \(A = \dfrac{{{A_1}} }{ H} = 9600\,J\)

Thời gian máy thực hiện: \(t = \dfrac{A }{ P} = \dfrac{{9600} }{ {1580}} = 6,076\,s.\)

13. Gọi m là khối lượng của đoàn tàu ta có : \(F_C  = 0,005. 10.m\)

Măt khác : \(F_K  = \dfrac{A }{ s}  = \dfrac{P }{ v} = 75000\,N\)

Vì đoàn tàu chuyển động đều nên: \(F_K  = F_C\)

hay \(75000 = 0,05m \Rightarrow m = 1500\) tấn.

Advertisements (Quảng cáo)