Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Listen – Nghe – Unit 10 – Trang 91 SGK Tiếng Anh 8: What type of garbage can you put in the compost?

Unit 10: Recycling – Tái Chế SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Listen – Nghe – Unit 10 – Trang 91 SGK Tiếng Anh 8. What type of garbage can you put in the compost?; Where is the best place for a compost heap? …

LISTEN.

Click tại đây để nghe:

You will hear four questions during the recording. Check (v) the correct answers.

Em sẽ nghe 4 câu hỏi và đánh dấu (v) vào câu trả lời đủng.

a)   What type of garbage can you put in the compost?

      A. all vegetable matter

      B. meat or grain products

b)   Where is the best place for a compost heap?

      A. a place that gets no sun

      B. a place that gets sun and shade

c)   Should you water the compost?

      A. Yes

      B. No

d)   How long does it take before you can use the compost?

      A. after it rains

      B. six months

Advertisements (Quảng cáo)

a. A

b. B

c. A

d. B

Tạm dịch:

a) Loại rác nào bạn có thể bỏ vào phân ủ?

       A. tất cả các chất thực vật

       B. thịt hoặc sản phẩm ngũ cốc

b) Đâu là nơi tốt nhất để giữ một đống phân ủ?

Advertisements (Quảng cáo)

       A. một nơi mà không có mặt trời

       B. một nơi vừa có ánh nắng mặt trời và vừa có bóng râm

c) Bạn có nên tưới phân hữu cơ không?

       A. Có

       B. Không

d) Mất bao lâu thì bạn có thể sử dụng phân hữu cơ?

       A. sau khi trời mưa

       B. sáu tháng

Audio script:

a. What type of garbage can you put in the compost?

Today I’m going to explain how to start a compost heap. First of all, you must use only vegetable matter includes tea leaves, egg shells – but wash the shells first – and tissues. Don’t use any meat or grain products because this attracts rats.

b. Where is the best place for a compost heap?

Find a place in your garden that gets a few hours of sunlight each day. Use pick or shovels to turn the compost regularly so it gets plenty of air.

c. Should you water the compost?

The compost also needs moisture, but it will get this from condensation. Cover the heap with a sheet of strong plastic if the weather is very wet.

d. How long does it take before you can use the compost?

Keep adding to the pile and after about six months, your compost will be ready to use as fertilizer.

Dịch bài:

a. Những loại rác nào bạn có thể làm phân hữu cơ?

Hôm nay tôi sẽ giải thích cách bắt đầu làm một đống phân hữu cơ. Trước hết, bạn chỉ có thể sử dụng chất thực vật bao gồm lá trà, vỏ trứng – nhưng nhớ rửa vỏ trứng trước – và các mô. Không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt hoặc ngũ cốc nào vì điều này thu hút chuột.

b. Đâu là nơi tốt nhất để giữ một đống phân ủ?

Tìm một nơi trong khu vườn của bạn mà có ánh sáng mặt trời một vài giờ mỗi ngày. Sử dụng xuc hoặc xẻng để đảo phân ủ thường xuyên để nó có nhiều không khí.

c. Bạn có nên tưới nước cho phân hữu cơ không?

Phân hữu cơ cũng cần độ ẩm, nhưng nó sẽ lấy được điều này từ ngưng tụ. Đậy đống phân hữu cơ bằng một tấm nhựa cứng nếu thời tiết rất ẩm ướt.

d. Phải mất bao lâu thì bạn mới có thể sử dụng phân hữu cơ?

Tiếp tục thêm nguyên liệu vào đống phân hữu cơ và sau khoảng sáu tháng, phân hữu cơ của bạn sẽ sẵn sàng để sử dụng làm phân bón.

Advertisements (Quảng cáo)