Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Em hãy viết văn thuyết minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của nhân dân Việt Nam

CHIA SẺ

 Cho chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Em hãy viết thành một bài văn thuyết minh.

MB::

Giới thiệu chung về Hồ Chủ tịch:

– Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ cách mạng vô sản kiệt xuất, chiến sĩ hòa bình, danh nhân văn hóa thế giới.

– Với dân tộc Việt Nam: người là Cha, là Bác, là Anh.

– Đất nước ta tự hào về Bác.

TB:

Tinh thần yêu nước nồng nàn của Hồ Chủ tịch:

– Vào đầu thế kỉ XX, thấm thía nỗi nhục nô lệ, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi khắp năm châu bốn biển tìm đường cứu nước.

– Sau ba chục năm bôn ba hoạt động cách mạng nước ngoài, năm 1941, Bác về Việt Nam, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng giải phóng dân tộc.

– Bác lãnh đạo toàn dân vùng lên làm cách mạng tháng Tám năm 1945, lật đổ chính quyền thực dân, phong kiến, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có chủ quyền, độc lập, tự do. Bác Hồ là vị chủ tịch nước đầu tiên.

– Bác sáng suốt và kiên trì lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ xâm lược.

– Lí tưởng và mục đích phấn đấu cao cả của Bác là vì dân, vì nước.

– Lòng nhân ái của Bác bao trùm khắp non sông, mọi tầng lớp nhân dân.

– Phẩm chất thanh cao, giản dị, đức khiêm tốn của Bác có sức thuyết phục rất lớn.

Sự tôn vinh của dân tộc và nhân loại đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh:

– Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, anh  hùng cứu nước mà tên tuổi đời đời sống mãi với lịch sử và trong lòng nhân dân.

– Bác là chiến sĩ hòa bình xuất sắc của thế giới, danh nhân văn hóa của nhân loại.

KB:

– Chúng ta tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết tinh tinh hoa truyền thống bốn ngàn năm của dân tộc Việt Nam.

– Bác Hồ là hình ảnh đẹp nhất về một con người chân chính của mọi thời đại.