Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 Đề kiểm tra chương 3 Toán phần Đại số lớp 7 Thống...

Đề kiểm tra chương 3 Toán phần Đại số lớp 7 Thống kê vừa cập nhật 2018

CHIA SẺ

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM    (3điểm):

1. Điểm kiểm tra môn toán của 20 học sinh được liệt kê trong bảng sau:

Hãy chọn chữ cái in hoa đứng trước  kết quả đúng ghi vào giấy làm bài

1) Số các giá trị của dấu hiệu phải tìm là

A. 10   B. 7            C. 20              D. 12

2) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

A. 7   B. 10           C. 20             D. 8

3) Tần số của học sinh có điểm 10 là:

A. 5    B. 4             C. 3               D. 2

4) Tần số học sinh có điểm 7 là:

A. 7    B. 6             C. 8           D. 5

5) Mốt  của dấu hiệu là:

A. 6     B. 7          C. 5           D. 8

- Quảng cáo -

6) Số trung bình cộng là:

A. 7,55       B. 8,25         C. 7,82      D.7,65

II. PHẦN TỰ LUẬN (7điểm)

2: ( 6điểm )  Theo dõi thời gian làm bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh (ai cũng làm được) và ghi lại như sau

a) Bảng trên đươc gọi là bảng gì? . Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?

b) Lập bảng “tần số” và tính số trung bình công

c) Tìm mốt của dấu hiệu và nêu nhận xét

d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

3 : ( 1,0điểm )  Điểm kiểm tra “1 tiết” môn toán của một “tổ học sinh” được ghi lại ở bảng “tần số” sau:

Điểm (x) 5 6 9 10
Tần số (n) n 5 2 1

Biết điểm trung bình cộng bằng 6,8. Hãy tìm giá trị của  n.


ĐỀ 2