Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Sinh học – Chương Các nhóm thực vật lớp 6 15 phút: Rêu có vai trò gì?

CHIA SẺ
Rêu có vai trò gì?; Quyết có đặc điểm lớn gì giống và khác rêu ? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Sinh học – Chương Các nhóm thực vật lớp 6 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5đ). Rêu có vai trò gì ?

2. (3đ). Quyết có đặc điểm lớn gì giống và khác rêu ?

3. (2đ). Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

l. Nhóm nào sau đây gồm toàn cây thuộc nhóm thuộc nhóm Hạt trần ?

A. Thông, pơmu, hoàng đàn, kim giao.

B. Dương xỉ, bách tán, vải, nhãn,

C. Rau bợ, thông, tre, pơmu.

D. Kim giao, dừa cạn, mít, hoàng đàn.

2. Dựa vào dặc điểm chủ yếu nào để phân biệt lớp Hai lá mầm và Một lá mầm ?

A. Cấu tạo của hạt.

B. Số lá mầm của phôi.

C. Cấu tạo cơ quan sinh sản.

D. Cấu tạo cơ quan sinh dưỡng.


1. (5đ). Rêu có những vai trò sau :

– Vì rêu có thể sống được trên đá hoặc đất nghèo chất dinh dưỡng, chỉ cần đủ độ ẩm, nên chúng góp phần vào việc hình thành chất mùn, làm giàu cho đất sau khi chúng chết đi.

– Một số loài rêu nước sống ở đầm lầy, khi chết tạo thành lớp than bùn dùng làm phân bón và chất đốt.

2. (3đ). Quyết là tên gọi chung của một nhóm thực vật cũng sinh sản bằng bào tử như rêu, nhưng khác rêu ở chỗ đã có rễ thật và có mạch dẫn.

3. (2đ).

1

2

A

B