Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3,4,5 trang 149,150 SGK Toán 5: Ôn tập về phân số (tiếp theo)

CHIA SẺ

Ôn tập về phân số (tiếp theo):  bài 1,2 trang 149; bài 3,4,5 trang 150

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Phân số chỉ phần đã tô màu của băng giấy là:

A. 3/4;          B. 4/7;               C. 4/3        D. 3/7

Đáp án đúng: D


Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh , 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy, 1/4 số viên bi có màu:

A. Nâu             B. Đỏ                 C.Xanh                D.Vàng

Đáp án đúng: B


Bài 3: Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau:

3/5;       5/8;          15/25;        9/15;        20/32;         21/35

Ta có: 15/25 = 15:5 / 25:5 = 3/5

20/32 = 20:4 / 32:4 = 5/8

9/15 = 9:3 / 15:3 = 3/5

21/35 = 21:7 / 35:7 = 3/5

Vâyk 3/5 = 15/25 = 9/15 = 21/35


Bài 4 trang 150: So sánh các phân số:

a) 3/7 và 2/5

b) 5/9 và 5/8

c) 8/7 và 7/8


Ta có: 3/7 = 3.5 / 7.5 = 15/35

2/5 = 2.7 / 5.7 = 14/35

Vì 15/35 > 14/35 nên 3/7 > 2/5

b) Ta có: 5/9 < 5/8

c) 8/7 = 8.8 / 7.8 = 64/56;

7/8 = 7.7 / 8.7 = 49/56

Vì 64/56 > 49/56 nên 8/7 < 7/8

Cách khác vì 8/7 >1; 7/8 <1 nên 8/7 < 7/8


Bài 5 trang 150a) Viết các phân số 6/11; 23/33; 2/3 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Viết các phân số 8/9; 8/11; 9/8 theo thứ tự từ lớn đến bé.

a) Quy đồng mẫu số các phân số. MSC là 33.

Ta có 6/11 = 6.3 / 11.3 = 18/33

2/3 = 2.11 / 3.11 = 22/33 Giữ nguyên phân số 23/33

Vì 18/33 < 22/33 < 23/33 nên viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn như sau: 6/11; 2/3; 23/33

b) Vì 9/8 > 8/9; 8/9 > 8/11 nên viết các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé như sau:9/8; 8/9; 8/11 hoặc 9/8 > 8/9 > 8/11