Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Ôn tập về phân số Toán 5- Bài tập 1,2,3,4,5 trang 148,149

CHIA SẺ

Ôn tập về phân số – Chương 5 Toán lớp 5 trang 148:  bài 1,2 trang 148; bài 3, 4, 5 trang 149

Bài 1: a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

b) Viết số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

a) hình 1: 3/4;  hình 2: 2/5; hình 3: 5/8; hình 4: 3/8

b) hình 1: 1/4; hình 2: 2 (3/4); hình 3: 2/3; hình 4 4(1/2)

Đáp án bài 1


Bài 2. Rút gọn các phân số: 3/6; 18/24; 5/35; 40/90; 75/30

3/6 = 3:3 / 6:3 = 1/2;

18/24 =  18:6 / 24:6 = 3/4

5/35 = 5:5 / 35:5 = 1/7

40/90 = 40:10 / 90:10 = 4/9

75/30 = 75:15 / 30:15 = 5/2


Bài 3: Quy đồng mẫu số các phân số:

a) 3/4 và 2/5;

b) 5/12 và 11/36;

c) 2/3, 3/4 và 4/5

a) 3/4 = 3.5 / 4.5 = 15/20

2/5 = 2.4 / 5.4 = 8/20

b) 5/12 = 5.3 = 12.3 = 15/36

11/36 giữ nguyên;

c) 2/3 = 2.4.5 / 3.4.5 = 40/60

3/4 = 2.3.5 / 4.3.5 = 45/60

4/5 = 4.3.4 / 5.3.4 = 48/60


Bài 4: Điền dấu < = > thích hợp vào chỗ trống:

7/12 …5/12;             2/5 … 6/15;       7/10 … 7/9

7/12 >5/12;             2/5 = 6/15;       7/10 < 7/9


Bài 5. Viết phân số thích hợp vào vạch giữa 1/3 và 2/3 trên tia số:

Kết quả như sau:

Bài tiếp theo: Ôn tập về phân số (tiếp theo) ( Giải bài 1,2,3,4,5 trang 149,150 SGK Toán 5)