Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra 15 phút Sinh lớp 8 chương 11 Sinh sản: Chức năng của hệ sinh dục là gì?

CHIA SẺ

1..(4đ) Cơ quan sinh dục nam gồm những bộ phận nào ? Tinh trùng được sản sinh ra ở đâu và ở giai đoạn nào?

2..(2đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Chức năng của hệ sinh dục là

A. Cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể.

B. Giúp cơ thể vận động.

C. Duy trì nòi giống.

D. Sinh sản.

2. Chức năng của tinh hoàn là gì?

A. Sản xuất tinh trùng

B. Tiết hoocmôn testostêrôn

C. Lọc máu

D. Cả A và B

3..(4đ) Hãy tìm các từ, cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3ế.. để hoàn chỉnh các câu sau:

Tinh hoàn là cơ quan ..(l)… (bắt đầu từ tuổi dậy thì). Tinh trùng theo ..(2)…. đến chứa ở túi tinh. Tinh trùng từ túi tinh được hòa với dịch từ …(3)… tiết ra tạo thành tinh dịch và theo …(4)… ra ngoài (lúc phóng tinh).


1.. (4đ) Cơ quan sinh dục nam gồm hai tinh hoàn, hai phó tinh hoàn, ống dẫn tinh, dương vật và các tuyến sinh dục phụ.

Tinh trùng được sản sinh ra trong ống sinh tinh từ các tế bào mầm trải qua phân chia giảm nhiễm. Tinh trùng chỉ được sản sinh bắt đầu từ tuổi dậy thì và đây là dấu hiệu quan trọng của tuổi dậy thì chính thức và có khả năng sinh con.

2..(2đ)

1

2

D

A

3..(4đ)  1. Sản xuất tinh trùng;

2. ống dẫn tinh;

3. Tuyến tiền liệt;

4. ống đái.