Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 – Chương 9 môn Sinh học: Đại não được cấu tạo như thế nào?

CHIA SẺ
Đại não được cấu tạo như thế nào?; Trụ não có cấu tạo như thế nào? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 – Chương 9 môn Sinh học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.. (5đ) Trụ não có cấu tạo như thế nào?

2..(2đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Đại não được cấu tạo như thế nào?

A. Gồm 6 lớp khác nhau

B. Chủ yếu là những tế bào hình tháp

C. Dày khoảng 2 – 3mm

D. Cả A, B và C

2. Vùng thị giác nằm ở thuỳ nào trên vỏ não?

A. Thuỳ chẩm      B. Thuỳ đỉnh

C. Thuỳ trán        D. Thuỳ thái dương.

3..(3đ) Tìm các cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số 1,2, 3 để hoàn chỉnh các câu sau :

Trụ não và não trung gian có những …(1)… các hoạt động sống quan trọng như tuần hoàn, tiêu hoá …(2)… điều hòa quá trình …(3)… và thân nhiệt.


1.. (5đ) Trụ não cũng như tuỷ sống, gồm chất trắng (ngoài) và chất xám (trong). Chất trắng là các đường liên lạc dọc, nối tuỷ sống với các phần trên của não và bao quanh chất xám. Chất trắng làm nhiệm vụ dẫn truyền bao gồm các đường dẫn truyền lên (cảm giác và đường dẫn truyền xuống (vận động). Chất xám ở trụ não tập trung thành các nhân xám. Đó là các trung khu thần kinh, nơi xuất phát của các dây thần kinh não.

2..(2đ)

1

2

A

A

3..(3đ)  1. Trung khu điều khiển;    2. Hô hấp;

3. Trao đổi chất