Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 chương 2 Nhiệt học môn Vật lý: Tính công mà máy đã thực hiện được trong thời gian nâng vật?

CHIA SẺ
 Ngựa kéo xe chuyển động đều. Lực ngựa kéo xe là 400N. Trong 10 phút xe đã nhận được một công do ngựa sinh ra là 600kJ. Tính công mà máy đã thực hiện được trong thời gian nâng vật? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 chương 2 Nhiệt học môn Vật lý. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Máy xúc thứ nhất thực hiện công lớn gấp 2 lần trong thời gian đài gấp 4 lần so với máy xúc thứ hai. Nếu gọi P\(_1\)  là công suất của máy thứ nhất, P\(_2\)  là công suất của máy thứ hai thì P\(_2\)  bằng bao nhiêu so với P\(_1\) ?

2. Ngựa kéo xe chuyển động đều. Lực ngựa kéo xe là 400N. Trong 10 phút xe đã nhận được một công do ngựa sinh ra là 600kJ.

a) Tính vận tốc chuyển động của xe.

b) Công suất của con ngựa sinh ra là bao nhiêu ?

3. Một máy khi hoạt động với công suất P = 1600W thì nâng được một vật nặng m = 70kg lên độ cao 10m trong 36 giây.

a) Tính công mà máy đã thực hiện được trong thời gian nâng vật?

b) Tính hiệu suất của máy trong quá trình làm việc ?


1. Công suất \(P = \dfrac{A }{ t}\) . Khi máy 1 thực hiện công lớn gấp 2 lần trong thời gian dài gấp 4 lần thì rõ ràng công suất nhỏ hơn 2 lần so với máy 2: \(P_2 = 2P_1\)

2. a) Quãng đường xe đi được là: \(s = \dfrac{A }{ t}  =\dfrac{{{{600.10}^3}} }{{400}} =1500\;m\)

Vận tốc chuyển động của xe: \(v = \dfrac{s }{ t} =\dfrac{{1500} }{ {600}}  = 2,5m/s.\)

b) Công suất của con ngưa sinh ra là \(N = \dfrac{A }{ t} =\dfrac{{{{600.10}^3}} }{ {600}} = 1000 W\)

3. a) Áp dụng công thức \(P = \dfrac{A }{ t} \)\(\Rightarrow A = P.t = 1600.36 = 57600\,J.\)

b) Công có ích : \(A_1 = 70.10.10 = 7000\,J.\)

Hiệu suất: \(H =\dfrac{{{A_1}} }{ A}  = 0,1215\) hay \(H = 12,15\%.\)