Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8

Kiểm tra 45 phút Chương 2 Vật lí 8 Nhiệt học: Nhiệt dung riêng của thép là?

Xem ngay đề kiểm tra 45 phút Chương 2 – Nhiệt học Vật lý 8: Khối thép m = 10g ở nhiệt độ 30°C, sau khi nhận nhiệt lượng 46J thì tăng lên đến nhiệt độ 40°C. Nhiệt dung riêng của thép là….

1. Khối thép m = 10g ở nhiệt độ 30°C, sau khi nhận nhiệt lượng 46J thì tăng lên đến nhiệt độ 40°C. Nhiệt dung riêng của thép là:

A. 2500 J/kgK

B. 460 J/kgK.

C. 4200 J/kgK.

D. 130 J/kgK.

2. Khối nước và khối đất riêng biệt cùng khối lượng. Biết nhiệt dung riêng của nước và đất lần lượt là Cn = 4200 J/kgK và Cđ = 800 J/kgK. Để hai khối này có độ tăng nhiệt độ như nhau thì phải cung cấp nhiệt lượng cho nước nhiều gấp bao nhiêu lần so với nhiệt lượng cung cấp cho đất?

A. 2,25.

B.4,25.

C. 5,25.

D. 6,25.

3. Hai vật 1 và 2 có khối lượng m1 = 2m2 truyền nhiệt cho nhau. Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của hai vật thay đổi một lượng là ∆t2 = 2∆t1. Hãy so sánh nhiệt dung riêng của các chất cấu tạo nên hai vật

A. c1 = 2c2.

B. c1 = \(\dfrac{1 }{ 2}\) c2.

C. c1 = c2

D. Chưa thể xác định được vì chưa biết t1 > t2 hay t1 < t2.

4. Một vận động viên điền kinh với công suất 600W đã chạy quãng đường l00m hết 10 giây. Một công nhân xây dựng đã sử dụng ròng rọc động để nâng một khối vật liệu nặng 650N lên cao l0m trong 30s.

A. Vận động viên thực hiện công lớn hơn người công nhân.

B. Vận động viên thực hiện công nhỏ hơn người công nhân,

C. Vận động viên thực hiện công bằng người công nhân.

D. Cả A, B đều sai.

5. Một máy đóng cọc có quả nặng khối lượng 200kg rơi từ độ cao 5m đến đập vào cọc móng, sau đó cọc bị đóng sâu vào đất 60cm. Lực cản của đất đối với cọc là 10000N. Cho biết khi va chạm búa máy đã truyền bao nhiêu % cơ năng cho cọc

A. 80%.

B. 70%

C. 60%

D. 50%

6. Máy cày thứ nhất thực hiện công lớn gấp 2 lần trong thời gian dài gấp 4 lần so với máy cày thứ hai. Nếu gọi P1 là công suất của máy thứ nhất, P2 là công suất của máy thứ hai thì

A. P1 = P2

B. P1 = 2 P2

C. P2 = 2 P1

D. P2 = 4 P1

7. Chọn câu sai

A. Cùng một chất có thể ở trạng thái khí hoặc trạng thái lỏng.

Advertisements (Quảng cáo)

B. Cùng một chất có thể ở trạng thái lỏng hoặc trạng thái rắn.

C. Cùng một chất có thể ở trạng thái rắn hoặc trạng thái khí.

D. Cùng một chất không thể ở trạng thái khí, lỏng hoặc rắn.

8.Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên các chất đang khuếch tán vào nhau nhanh lên thì hiện tượng khuếch tán

A. Xảy ra nhanh lên.

B. Xảy ra chậm đi.

C. Không thay đổi.

D. Ngừng lại.

9. Đổ một chất lỏng có khối lượng m1, nhiệt dung riêng c1 và nhiệt độ t1 vào một chất lỏng có khối lượng m2 = 2 m1, nhiệt dung riêng c2 = \({1 \over 2}\)c1 và nhiệt độ t2 > t1. Nếu không bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa hai chất lỏng và môi trường (cốc đựng, không khí…) thì khi có cân bằng nhiệt, nhiệt độ t của hai chất [ỏng trên có giá trị là

A. \(t > \dfrac{{{t_2} + {t_1}} }{ 2}\)

B. \(t < \dfrac{{{t_2} + {t_1}} }{ 2}\)

C. \(t = \dfrac{{{t_2} + {t_1}} }{ 2}\)

D. \(t = t_1+t_2\)

10. Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra :

A. Chỉ ở chất lỏng và khí.

B. Chỉ ở chất lỏng và rắn.

C. Chỉ ở chất khí và rắn.

D. Ở cả chất rắn, lỏng và khí.

11.  Năng lượng của Mặt Trời truyền xuống Trái Đất chủ yếu bằng cách:

A. Dẫn nhiệt.

B. Đối lưu.

Advertisements (Quảng cáo)

C. Bức xạ nhiệt.

D. Cà ba cách trên.

12. Đơn vị nào dưới đây là đơn vị nhiệt dung riêng?

A. Jun, kí hiệu là J

B. Jun trên kilôgam Kelvin, kí hiệu là J/kg.K

C. Jun kilôgam, kí hiệu là J.kg

D. Jun trên kilôgam, kí hiệu là J/kg

13. Hình vẽ dưới đây các đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo theo thời gian của 3 vật a, b, c nhận được những nhiệt lượng như nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau. Biết cả 3 vật đều được làm bằng thép và có khối lượng ma > mb > mc.

 

Nếu bỏ qua sự tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh thì trường hợp nàc dưới đây là đúng

A. Đường I ứng với vật b, đường II ứng với vật c, đường III ứng với vật a.

B. Đường I ứng với vật a, đường II ứng với vật c, đường III ứng với vật b.

C. Đường I ứng với vật c, đường II ứng với vật b, đường III ứng với vật a.

D. Đường I ứng với vật b, đường II ứng với vật a, đường III ứng với vật c.

14. Thả vào chậu nước có nhiệt độ t1 một thỏi đồng được đun nóng đến nhiệt độ t2 (t2 > t1). Sau khi cân bằng nhiệt cả hai có nhiệt độ t.

A. t > t1 > t2

B. t2 > t > t1

C. t1 > t > t2

D. Không thể so sánh được

15. Khi chỉ có hai vật trao đổỉ nhiệt với nhau thì theo nguyên lí truyền nhiệt:

A. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp.

B. Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì ngừng lại.

C. Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào.

D. Cả A, B, C đều đúng.

16. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kgK. Để đun nóng lkg nước tầng từ 10°C lên 15°C, ta cần cung cấp cho khối nước nhiệt lượng bằng:

A. 4200J

B. 42kJ

C. 2100J

D.21kJ

17. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgK. Khi 500g nước ở nhiệt độ 10°C nhận nhiệt lượng 8400J thì sẽ tăng đến nhiệt độ :

A. 2°C

B. 4°C.

C. 14°C

D. 24°C

18. Một tấm đồng khối lượng l00g được nung nóng, rồi bỏ vào trong 50g nước ở nhiệt độ 10°C. Khi đạt đến sự cân bằng nhiệt, tấm đồng tỏa ra nhiệt lượng 4200J. Hỏi nhiệt độ sau cùng của nước bằng bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgK.

A. 10°C.

B. 20°C.

C. 30°C

D. 40°C

19. Cho H là hiệu suất của động cơ nhiệt, A là công có ích và Q là nhiệt lượng toàn phần do nhiên liệu cháy tỏa ra. Q’ là nhiệt lượng thất thoát ra môi trường ngoài. Câu nào sau đây đúng :

A. \(A = Q.H ; Q = A + Q’ \)

B. \(H = \dfrac{A}{ Q} ; A = Q + Q’\)

C. \(H = \dfrac{{Q – Q’}}{ Q} ; A = Q – Q’\)

D. Cả (A), (C) đều đúng

20. Động cơ nhiệt tiêu tốn lượng xăng l00g. Biết năng suất tỏa nhiệt của xăng q = 46.10\(^6\) J/kg và hiệu suất của động cơ là 20%. Động cơ thực hiện công có ích là :

A. 460000J

B. 920000J.

C. 230000J

D. 92000J

1

2

3

4

5

B

C

C

B

C

6

7

8

9

10

C

D

A

B

C

11

12

13

14

15

C

B

C

B

D

16

17

18

19

20

D

C

C

D

B

Advertisements (Quảng cáo)