Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Bài 24,25,26, 27,28,29,30 trang 91,92 SGK Toán lớp 7 tập 1: Hai đường thẳng song song

Bài 4 chương 1 hình Hai đường thẳng song song: Giải bài 24, 25, 26, 27, 28 trang 91; bài 29,30 trang 92 SGK Toán 7 tập 1 .

Bài 24.Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:

a) Hai đthẳng a, b // với nhau được kí hiệu là …

b) Đthẳng c cắt hai Đthẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì …

Lời giải:

a) …a // b.

b) … a song song với b.


Bài 25 trang 91 Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường.thẳng a đi qua A và đgthẳng b đi qua B sao cho b song song với a.

Qua A, dùng êke vẽ đường.thẳng a bất kì. Thế thì bài toán đưa về trường hợp vẽ đgthẳng b đi qua B và // với a. Ta có thể dùng một trong ba góc của êke để vẽ hai góc so le trong bằng nhau hoặc hai góc đồng vị bằng nhau.


Bài 26. Vẽ cặp góc so le trong xAB,yBA có số đo đều bằng 120 độ.Hỏi hai đường.thẳng Ax,By có song song với nhau hay ko. Vì sao?

2016-08-23_215707

Advertisements (Quảng cáo)

Cặp góc so le trong xAB và ABy nên AB là đườngthẳng cắt 2 đườngthẳng Ax và By ta có hình vẽ trên

Cặp góc so le trong xAB có góc xAB = BAy nên Ax // By


Bài 27 trang 91 Toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD=BC và đường-thẳng AD // với đường-thẳng BC.

Cách vẽ:

– Đo góc C

Advertisements (Quảng cáo)

– Vẽ góc  CAx = góc C

– Đo độ dài của đoạn thẳng BC;

– Trên tia Ax đặt đoạn thẳng AD có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng BC. TA được đoạn AD cần vẽ. Vẽ tia đối của tia Ax được tia Ax’ là đgthẳng cần vẽ.


Bài 28. Vẽ hai đường thẳng xx’, yy’ sao cho xx’ // yy’.

Cách vẽ:

– Vẽ một đường.thẳng tùy ý, chẳng hạn đường.thẳng xx’.

– Vẽ một điểm M tùy ý nằm ngoài đgthẳng xx’.

– Vẽ qua M đgthẳng yy’ sao cho yy’ // xx’.

2016-08-23_221013


Bài 29. Cho góc nhọn xOy và một điểm O’. Hãy vẽ một góc nhọn x’Oy’ có O’x’ // Ox và O’y’ // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x’O’y’ có bằng nhau hay không?

Lời giải: – Từ O’ vẽ O’x’ //Ox.

– Từ O’ Vẽ O’y’ //Oy sao cho góc x’O’y’ là góc nhọn. Ta được hai trường hợp hình vẽ sau:

Đo hai góc ta được: ∠xOy = ∠x’O’y’


Bài 30. Nhìn xem hai đường-thẳng m, n ở hình 20a, hai đườngthẳng p, q ở hình 20b, có song song với nhau không? kiểm tra lại bằng dụng cụ.

Theo hình vẽ thì m // n, p // q.

Cách kiểm tra: Vẽ một đường-thẳng tùy ý cắt p, q. Đo hai góc đồng vị hoặc góc so le trong được tạo thành xem có bằng nhau không. Nếu hai góc bằng nhau thì hai đường-thẳng p và q //, nếu hai góc không bằng nhau thì hai đường thẳngp và q không //.

Advertisements (Quảng cáo)