Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút Sinh Chương Rễ lớp 6: Cây rau muống có rễ cọc hay rễ chùm?

CHIA SẺ

Cây rau muống có rễ cọc hay rễ chùm?; Rễ của những loại cây nào thường không có lông hút ? Vì sao ? … trong Kiểm tra 15 phút Sinh Chương Rễ lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (2đ). Cây rau muống có rễ cọc hay rễ chùm ?

2. (3đ). Rễ của những loại cây nào thường không có lông hút ? Vì sao ?

3. (5 điểm). Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Các hô phận chính của miền hút)

Cột B

(Chính năng chính của từng bộ phận)

Trả lời

1. Vỏ gồm biểu bì có nhiều lông hút, phía trong có thịt vỏ.

2. Trụ giữa gồm mạch gỗ,

mạch rây và ruột.

a)      Bảo vệ các bộ phận bên trong của rễ.

b)      Chuyển chất hữu cơ đi nuôi cơ thể.

c)      Chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.

d) Hút nước và muối khoáng hoà tan.

e) Chứa chất dự trữ.

g) Chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

1…

2…


1. (2đ). Cây rau muống có kiểu rễ cọc. Rau muống nước ngọt mọc ở hồ, ao có rễ phát triển. Rễ phụ mọc ra từ các mấu của cây, bò lan trên mặt nước.

2. (3đ). Rễ các các cây mọc ở nước không có lông hút như : cây bèo tấm, cây bèo Nhật Bản (bèo tây, lục bình)… Do rễ mọc chìm dưới nước, nước được hấp thụ qua khắp bề mặt của rễ nên không có lông hút

3. (5đ).

1

2

a, b, g

b, c, e