Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút Chương Quả và hạt Sinh học 6: Dựa vào số lá mầm, người ta phân biệt thành những nhóm cây nào?

CHIA SẺ
Dựa vào số lá mầm, người ta phân biệt thành những nhóm cây nào?; Quả gồm những bộ phận nào ? … trong Kiểm tra 15 phút Chương Quả và hạt Sinh học 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (2đ). Dựa vào số lá mầm, người ta phân biệt thành những nhóm cây nào ?

2. (4đ). Quả gồm những bộ phận nào ? Những quả và hạt như : chò, trâm bầu, bồ công anh thích nghi với kiểu phát tán nào ?

3. (4đ). Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt nằm ở đâu ?

A. Trong lá mầm.

B. Trong vỏ hạt.

C. Trong phôi nhũ.

D. Cả A và C.

2. Nhóm nào dưới đây gồm toàn hạt của cây một lá mầm ?

A. Hạt đỗ đen, hạt bưởi, hạt lạc

B. Hạt đậu, hạt ngô, hạt vừng,

C. Hạt ngô, hạt kê, hạt lúa.

D. Hạt vải, hạt bí ngô, hạt ngô.

3. Nhóm nào dưới đây gồm toàn hạt của cây hai lá mầm ?

A. Hạt đỗ đen, hạt bưởi, hạt lạc.

B. Hạt đậu, hạt ngô, hạt vừng,

C. Hạt ngô, hạt kê, hạt lúa.

D. Hạt vải, hạt bí ngô, hạt ngô.

4. Quả, hạt có những cách phát tán nào ?

A. Phát tán nhờ động vật.

B. Tự phát tán, phát tán nhờ gió.

C. Phát tán nhờ con người.

D. Cả A, B và C.


Câu 1 (2đ). Dựa vào số lá mầm, người ta phân biệt hai nhóm cây : cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm.

Câu 2 (4 điếm). Quả gồm vỏ quả (do vách bầu biến đổi thành) bên trong chứa hạt.

Quả chò, quả trâm bầu, hạt hoa sữa, hạt bồ công anh được phát tán nhờ gió.

Chúng thường có những đặc điểm như : có cánh hoặc có túm lông nên có thể bị gió thổi đi rất xa.

Câu 3 (4đ).

1

2

3

4

D

C

A

D