Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3,4 trang 79,80 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 49

Luyện tập tập chung tiết 49 Toán 5 – Chương 2. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 79; bài 4 trang 80.

Bài 1 Tính:

a)     216,72 : 42;

b)    1: 12,5;

c)     109,98 :  42,3

Đáp số a) 5,16;    b) 0,08;     c) 2,6

2016-12-09_204819


Bài 2: a)     (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2;

b)    8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2

Đáp án: a)   (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2 = 50,6 : 2,3 + 43,68

= 22 + 43,68

Advertisements (Quảng cáo)

= 65,68

b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2 = 8,16 : 4,8 – 0,1725

= 1,7 – 0,1725

= 1,5275


Bài 3 trang 79 SGK Toán 5: Cuối năm 2000 dân số của một phường là 15 625 người. Cuối năm 2001 số dân của phường đó là 15 875 người.

a)     Hỏi từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số dân của phường đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?

b)    Nếu từ cuối năm 2001 đến năm 2002 số dân của phường đó cũng tăng thêm bấy nhiêu phần trăm thì cuối năm 2002 số dân của phường đó là bao nhiêu người?

Advertisements (Quảng cáo)

Giải: a)     So với số dân năm 2000 thì số dân của năm 2001 bằng:

15 875 : 15 625 = 1,016 = 101,6%

Số dân của phường đó đã tăng thêm:

101,6% – 100% = 1,6%

b)    1,6% của 15 875 người là:

15875 x 1,6 : 100 = 254 (người)

Số dẫn của phường đó năm 2002 là:

15875 + 254 = 16 129 (người)

Đáp số a) 1,6 người

b)  16 129 người


Bài 4 trang 80 toán 5 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một người bán hàng bị lỗ 70 000 đồng và số tiền đó bằng 7% số tiền bỏ ra.  Để tính số vốn của người đó, ta cần tính:

A. 70000 : 7

B. 70000 x 7 : 100

C. 70000 x 100 : 7

D. 70000 x 7

Đáp án đúng: C

Advertisements (Quảng cáo)