Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài tập 1,2,3 trang 78 Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

CHIA SẺ

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 78 SGK Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Trước khi làm bài tập trong sách, các em xem bài mẫu sau:

Ví dụ: Số học sinh nữ của toàn trường là 420 em và chiếm 52,5% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiệu học sinh?

52,5% số học sinh toàn trường là 420 em.

1 % số học sinh toàn trường là:

420 : 52,5 = 8 (học sinh)

Số học sinh của trường hay 100% số học sinh  toàn trường là:

8 x 100 = 800 (học sinh)

Hai bước tính trên có thể viết gộp thành:

420 : 52,5 x 100 = 800

Hoặc 420 x 100 : 52,5 = 800

Muốn tìm một số biết 52,5% của nó là 420, ta có thể lấy 420 chia cho 52,5 rồi nhân với 100 hoặc lấy 420 nhân với 100 rồi chia cho 52,5


Bài 1: Số học sinh khá giỏi của Trường Vạn Thịnh là 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường. Hỏi Trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học sinh?

Giải: Trường Vạn Thịnh có:

552 : 92 x 100 = 600 (học sinh)

Đáp số: 600 học sinh


Bài 2 trang 78: Kiểm tra một sản phẩm của một xưởng may, người ta thấy có 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiếm 91,5% tổng số sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm.

Đáp án: Tổng sản phẩm của một xưởng đó là:

732 : 91,5 x 100 = 800 (sản phẩm)

Đáp số 800 sản phẩm.


Bài 3 trang 78: Một kho chứa gạo tẻ và gạo nếp trong đó có 5 tấn gạo nếp. Tính nhẩm tổng số gạo của kho, nếu số gạo nếp chiếm:

a)     10% số gạo trong kho.

b)    25% số gạo trong kho.

Giải: Cách nhẩm 1:

a)     Số gạo trong kho là:           5 x 100 : 10 = 500 : 10 = 50 (tấn)

b)    Số gạo trong kho là:           5 x 100 : 25 = 500 : 25 = 20 (tấn)

Cách nhẩm 2: 10% = 1/10; 25% = 1/4

Vậy:  a) số gạo trong kho là:     5 x 10 = 50 (tấn)

b) Số gạo trong kho là: 5 x 4 = 20 (tấn)