Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài tập 1,2,3 trang 78 Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 78 SGK Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Trước khi làm bài tập trong sách, các em xem bài mẫu sau:

Ví dụ: Số học sinh nữ của toàn trường là 420 em và chiếm 52,5% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiệu học sinh?

52,5% số học sinh toàn trường là 420 em.

1 % số học sinh toàn trường là:

420 : 52,5 = 8 (học sinh)

Số học sinh của trường hay 100% số học sinh  toàn trường là:

8 x 100 = 800 (học sinh)

Hai bước tính trên có thể viết gộp thành:

420 : 52,5 x 100 = 800

Advertisements (Quảng cáo)

Hoặc 420 x 100 : 52,5 = 800

Muốn tìm một số biết 52,5% của nó là 420, ta có thể lấy 420 chia cho 52,5 rồi nhân với 100 hoặc lấy 420 nhân với 100 rồi chia cho 52,5


Bài 1: Số học sinh khá giỏi của Trường Vạn Thịnh là 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường. Hỏi Trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học sinh?

Giải: Trường Vạn Thịnh có:

552 : 92 x 100 = 600 (học sinh)

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp số: 600 học sinh


Bài 2 trang 78: Kiểm tra một sản phẩm của một xưởng may, người ta thấy có 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiếm 91,5% tổng số sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm.

Đáp án: Tổng sản phẩm của một xưởng đó là:

732 : 91,5 x 100 = 800 (sản phẩm)

Đáp số 800 sản phẩm.


Bài 3 trang 78: Một kho chứa gạo tẻ và gạo nếp trong đó có 5 tấn gạo nếp. Tính nhẩm tổng số gạo của kho, nếu số gạo nếp chiếm:

a)     10% số gạo trong kho.

b)    25% số gạo trong kho.

Giải: Cách nhẩm 1:

a)     Số gạo trong kho là:           5 x 100 : 10 = 500 : 10 = 50 (tấn)

b)    Số gạo trong kho là:           5 x 100 : 25 = 500 : 25 = 20 (tấn)

Cách nhẩm 2: 10% = 1/10; 25% = 1/4

Vậy:  a) số gạo trong kho là:     5 x 10 = 50 (tấn)

b) Số gạo trong kho là: 5 x 4 = 20 (tấn)

Advertisements (Quảng cáo)