Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài tập 1,2,3,4 trang 137 Toán 5: Luyện tập nhân chia số đo thời gian với một số

CHIA SẺ

Luyện tập nhân chia số đo thời gian với một số Toán lớp 5

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 137 SGK Toán 5: Luyện tập nhân chia số đo thời gian với một số

Bài 1: Tính:

a) 3 giờ 14 phút x 3;                             b) 36 phút 12 giây : 3;

c) 7 phút 26 giây x 2;                           d) 14 giờ 28 phút : 7 ;

giải bài 1: a) 3 giờ 14 phút x 3 = 9 giờ 42 phút

b) 36 phút 12 giây : 3 = 12 giờ 4 phút

c) 7 phút 26 giây  x 2 = 14 giờ 52 phút

d) 14 giờ 28 phút : 7 = 2 giờ 4 phút


Bài 2: Tính:

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) x 3;

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút x 3;

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4 ;

d) 12 phút 3 giây x 2 + 4 phút 12 giây : 4.

Đáp án: a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) x 3

=     6 giờ 5 phút x 3 = 18 giờ 15 phút.

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút x 3

= 3 giờ 40 phút  + 7 giờ 15 phút = 10 giờ 55 phút.

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4

=      11 phút 56 giây         : 4 = 2 phút 59 giây.

d) 12 phút 3 giây x 2 + 4 phút 12 giây : 4

= 24 phút 6 giây       + 1 phút 3 giây = 25 phút 9 giây.


Bài 3 trang 137 Toán 5: Trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1 giờ 8 phút. Lần thứ nhất người đó làm được 7 sản phẩm. Lần thứ hai người đó làm được 8 sản phẩm. Hỏi cả hai lần người đó phải làm trong bao nhiêu thời gian ?

hướng dẫn giải bài 3: 

Cách 1:

Lần thứ nhất làm 7 sản phẩm mất:

1 giờ 8 phút x 7 = 7 giờ 56 phút.

Lần thứ hai làm 8 sản phẩm mất:

1 giờ 8 phút x 8 = 9 giờ 4 phút.

Cả hai lần người đó làm mất:

7 giờ 56 phút + 9 giờ 4 phút = 17 giờ.

Đáp số: 17 giờ.

Cách 2:

Số sản phẩm làm trong cả hai lần là:

7 + 8 = 15 (sản phẩm)

Thời gian làm 15 sản phẩm là:

1 giờ 8 phút x 15 = 17 giờ.

Đáp số: 17 giờ.


Bài 4 trang 137 SGK Toán 5: Điền dấu < = > thích hợp vào chỗ trống

4,5 giờ…4 giờ 5 phút

8 giờ 16 phút – 1 giờ 25 phút …2 giờ 17 phút x 3

26 giờ 25 phút : 5 …2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút.

Đáp án: + 4, 5 giờ  >  4 giờ 5 phút

4, 5 giờ = 4 giờ 30 phút.

+ 8 giờ 16 phút – 1 giờ 25 phút = 2 giờ 17 phút x 3

= 6 giờ 51 phút                      = 6 giờ 51 phút

+ 26 giờ 25 phút : 5 < 2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút.

= 5 giờ 17 phút        <              5 giờ 25 phút.