Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra 15 phút chương 2 môn Lý 8: Bài toán tính nhiệt lượng

Kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 8 chương 2 của trường THCS Tam Đảo: 6 câu trắc nghiệm và 1 câu tự luận.

I. Trắc nghiệm. Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng trong các câu sau:

1. Công thức tính công:

A. A = F/s B. A = d.V C. A = m/V D. A = F.s

2. Minh trong 5 phút thực hiện một công là 9000(J), vậy công suất của bạn Minh là:

A. 1800 W B. 45 kW C. 30 W D. 300 W

3. Mũi tên vừa được bắn ra khỏi cung tên; vậy mũi tên lúc này có:

A. Động năng B. Thế năng hấp dẫn
C. Thế năng đàn hồi D. Cả động năng và thế năng hấp dẫn

4. Đổ 100cm3 rượu vào 100cm3 nước ta thu được hỗn hợp có thể tích:

A. 200cm3 B. nhỏ hơn 200cm3 C. lớn hơn 200cm3 D. không xác định được

5. Thả thìa nhôm vào cốc nước nóng sau một thời gian thì thìa nhôm nóng lên, đây là hình thức thay đổi nhiệt năng bằng cách:

Advertisements (Quảng cáo)

A. Thực hiện công B. Dẫn nhiệt
C. Đối lưu D. Truyền nhiệt

6. Công thức nào sau đây là đúng với công thức tính nhiệt lượng thu vào để tăng nhiệt độ từ t1 đến t2:

A.  = m.c.( t2 – t1)

C. Q = m.c.( t1 – t2)

B. Q = ( t2 – t1)

Advertisements (Quảng cáo)

D. Q = m.c.( t1 + t2)

II. Tự luận:

7. Hãy tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi 1,5 lít nước ở 250C trong điều kiện bình thường. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200 và khối lượng riêng của nước là 1000


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN LÝ

1D; 2C; 3D; 4B; 5D; 6A

7. Do khối lượng riêng của nước là 1000 kg/mnên 1,5 lít nước bằng 1,5 kg nước; nước sôi thường có nhiệt độ 1000C.

– Nhiệt lượng nước cần thu vào để tăng nhiệt độ từ 250C đến khi sôi:

Q = mc (t2 – t1 ) = 1,5. 4200. (100 – 25) = 472500 (J)

= 472,5 (kJ)

Advertisements (Quảng cáo)