Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7 02 đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán hay nhất:...

02 đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán hay nhất: Đề của Nam Định và Hà Nội

CHIA SẺ

Dethikiemtra.com gửi tới thầy cô và các em đề KSCL học kì 1 lớp 7 môn Toán của sở Nam Định và Thanh Trì năm học 2017-2018.

Đề của sở GD&ĐT Tỉnh Nam Định

Phần 1. Trắc nghiệm

Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm:

1. Kết quả của phép tính -8/15 : (-4/5) là:

aA. -2/3                B. -3/2               C. 2/3        D. 3/2

2. Viết biểu thức (1,5)2.8 dưới dạng một lũy thừa được kết quả là:

A. 123            B. (1.5)24            C. (12)24        D. 33

3. Nếu √x = 9 thì x có giá trị bằng

A.3           B. 9                C. 18                  D. 81

4. Khẳng định nào sau đây không đúng?

A. |-0,5| = 0,5              B. |-0,5| = -0,5          C. |-0,5| = |0,5|            D. |-0,5| = (-0,5)

5. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x = 6 thì y = 4. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là:

A. 2/3                B. 3/2                  C. 1/24        D. 24

6. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Nếu đường thẳng c vuông góc với đường thẳng a thì hai đường thẳng c và b.

A.song song với nhau            B. vuông góc với nhau    C. trùng nhau       D. không cắt nhau

7. Cho ∆ABC vuông ở A, ABC = 600. Tia phân giác của ACB cắt AB tại M. Số đo của AMC bằng:

A.150                  B. 300                 C. 600       D. 750

8. Cho ∆ABC = ∆MNE. Biết A = 300 : N = 650. Số đo của C bằng:

A.300         B. 650            C. 850         D. 950

Phần II. Tự luận

1. Thực hiện phép tính:

a) (-3) – (-3/4) b) 2: [1/2 – 2/3]2 – √(32 + 42)

b) Tìm x, biết: 2/3,5 = |x -1|/7

2. Trong đợt vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Học sinh ba lớp 7A, 7B, 7C ở một trường THCS đã ủng hộ được 36 thùng sách, vở các loại. Biết số thùng sách, vở mà mỗi lớp 7A, 7B, 7C ủng hộ lần lượt tỉ lệ với 2; 3; 4. Tính số thùng sách, vở mỗi lớp đã ủng hộ.

3. Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = AC. Gọi H là trung điểm của cạnh BC

1) Chứng minh ∆AHB = ∆AHC

2) Chứng minh AH vuông góc với BC

3) Trên tia đối của tia AH lấy điểm E sao cho AE = BC, trên tia đối của tia CA lấy điểm F sao cho CF = AB. Tính số đo của góc EBF.

4. Cho ba số a, b, c dương. Chứng tỏ rằng M = a/(a + b) + b/(b + c) + c/(c + a) không là số nguyên


Đề của Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì

1. Chọn chữ cái trước đáp án đúng.

1/ Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ 3/-4 ?

A. 20/-15               B. 20/15            C. -12/16           D. 12/16

2/ Kết quả so sánh 2 số x  = – 7/8 và y = 8/-9 là:

A. x = y           B. x > y       C. x < y         D. x = y + 1

3/ Cho hàm số y = f(x) = 1 – 2x2. Giá trị của  f(-1/2) bằng

A. 0,25                 B. 0            C. 0,125            D. 0,5

4/ Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, x = -1/2 thì y = 4. Hỏi x = 2 thì y bằng bao nhiêu?

A.-2          B. 2                 C. -1           D. 1

5/ Giả thiết nào dưới đây suy ra được ∆MNP = ∆M’N’P’ ?

A. Góc M = M’ ; MN = M’N’ ; NP = N’P’

B. Góc M =M’ ; MP = M’P’ ; NP = N’P’

C. Góc M = M’ ; góc N = N’ ; góc P = P’

D. Góc M = M’ ; MN = M’N’ ; MP = M’P’

6/ Hai tia phân giác của hai góc kề bù là:

A.Hai tia trùng nhau              B. Hai tia vuông góc

C. Hai tia đối nhau                D. Hai tia song song

7/ Nếu góc xOy = 470 thì số đo của góc đối đỉnh với góc xOy bằng bao nhiêu?

A. 1330            B. 470      C. 430       D. 740

8/ Nếu tam giác ABC có góc BAC = 500 và AB =  AC thì số đo của góc ABC bằng:

A.650          B. 750         C. 550         D.  450

2. 1.Thực hiện các phép tính sau:

a) √0,16 – √1/25

b) [-2/3]2 . 9/16 + 1/2  : (-3)

2. Tìm x biết:

a) 3/7 – x = -2/6

b) (x – 1)/7 = -3/(1- x)

3. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 70m. Tỷ số giữa 2 cạnh của nó là ¾. Tính diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật đó.

4.Cho góc nhọn xOy, trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng AB.

a) Chứng minh: ∆OAH = ∆OBH

b) Từ A vẽ đường thẳng vuông góc với OA, cắt tia OH tại C. Chứng minh: CB ⊥

c) Gọi I là trung điểm đoạn thẳng OH, từ I vẽ đường thẳng vuông góc với OH, cắt tia OA tại M. Kẻ HK vuông góc với BC tại K. Chứng minh: ba điểm M, H, K thẳng hàng.

5.  Với mọi sự tự nhiên n ≥ 2, so sánh A với 1 biết:

A = 1/22 + 1/32 + 1/42 + … + 1/n2

Quảng cáo
CHIA SẺ