Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày (Giải bài 1,2,3 trang...

Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày (Giải bài 1,2,3 trang 22 Sinh học 7)

CHIA SẺ

Giải bài 1,2,3 trang 22 SGK Sinh 7 :  Trùng biến hình và trùng giày.

Bài 1: Trùng biến hình sổng ở đâu và di chuyển, bắt mồi, tiêu hoá mồi như thế nào ?

Sống ở mặt bùn trong các hồ tù hay hồ nước lặng, dôi khi chung nổi lẫn vào lớp váng trôn mặt các ao hồ.

Là cơ thể đơn bào, di chuyển bằng chân giả do sự chuyển động của chất nguyên sinh tạo thành.

Bắt mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ,…) bằng cách tạo ra chân giả bao vây mồi, rồi hình thành không bào tiêu hóa để tiêu hóa mồi.


Bài 2: Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã như thế nào ?

Trùng-giày di chuyên vừa tiến vừa xoay nhờ các lông bơi rung động theo kiểu làn sóng và mọc theo vòng xoắn quanh cơ thể.
Thức ăn (gồm vi khuẩn, vụn hữu cơ,…) dược lông bơi dồn về lỗ miệng. Thức ăn qua miệng và hầu được vo thành viên trong không bào tiêu hóa. Sau đó không bào tiêu hóa rời hầu di chuyến trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định. Enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh. Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát ở thành cơ thế.


Bài 3: Cơ thể trùng-giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình như thế nào ?

Trùng đế giày Trùng biến hình
Cơ thể có dạng giống phần đế giày (nên gọi là trùng đế giày)  Cư thể Có hình dạng không ồn định thường biến đổi
Không chứa chất diệp lục. Không chứa chất diệp lục.
Vận chuyển đươc trong nước nhờ các lông bơi phủ bên ngoài bề măt cơ thể Vận chuyên trong nước bằng các chân giả
Sống dị dưỡng bằng cách ăn các vi khuẩn và các mảnh vụn  hữu cơ. Sông dị dưỡng bằng cách ăn vi khuẩn, tảo, chất hữu cơ trong môi trường.
Sinh sản vô tính bằng cách phân đôi  cơ thể theo chiều ngang, Có kết hợp Sinh sản hữu tính. Sinh sản bảng cách phân đôi theo bất kì chiều nào của cơ thể.

 

CHIA SẺ